جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 22/3/1372 دادنامه : 153 مرجع رسیدگی : شعبه 16 دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
محمود … 50 ساله کشاورز اهل و ساکن روستای جوراب ملایر اعلام نموده خانم زربانو … عیال غیر دائمی او بوده و به لحاظ نشوز از او مطلقه کرده (بذل مدت ) لکن زربانو ادعا نموده بادار می باشد و بر این اساس مبلغ پانزده هزار تومان وجه بابت مخارج جنین وایام عده از او دریافت و سپس به تهران و یا یکی از شهرهای دیگر رفته و خودسرانه جنین خود را که فرزند من بوده سقط کرده است و چون مرتکب کلاهبرداری و سقط جنین شده تقاضای تعقیب او را دارم .
آقای دادیار دادسرای ملایر در مورد اتهام زربانو مبنی بر سقط جنین به لحاظ اینکه محل وقوع جرم تهران اعلام شده به صلاحیت دادسرای عمومی تهران قرار عدم صلاحیت صادر نموده و در مورد عدم تمکین به لحاظ کیفری ندانستن موضوع قرار منع پیگرد صادر نموده که به موافقت دادسرا رسیده است . با ارسال پرونده به دادسرای عمومی تهران و ارجاع پرونده به شعبه یازده بازپرسی آقای بازپرس تهران با تحقیق از شاکی که اظهار داشته زینم حامله بوده و هر کاری کرده باشد در ملایر انجام داده و من چنین ادعائی ندارم که در تهران سقط جنین شده باشد و دلیلی هم ندارم که حامله بوده باشد ، به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی ملایر قرار عدم صلاحیت صادر نموده که این قرار به موافقت دادسرا رسیده و پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است .
رأی
با توجه به محتویات اوراق پرونده نظر به اینکه اقامتگاه شاکی و عیالش ملایر می باشد و در خصوص موارد اعلام شده به شرح مندرجات در اوراق پرونده تحقیقات کافی انجام نگردیده و کسب دلیل نشده است و لذا با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی ملایر حل اختلاف می شود .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
153
تاریخ تصویب :
1372/03/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :