جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 31/3/1372 دادنامه :166 مرجع رسیدگی : شعبه 16 دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
حسب مندرجات پرونده در خصوص شکایت آقای حمید … و غیره علیه آقاب منیر … دائر بر کلاهبرداری و معامله معارض نسبت به یک دستگاه اتومبیل سواری مدل 53 دادسرای عمومی جیرفت به علت این که چون محل وقوع معامله در حوزه قضائی 40 است قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادسرای عمومی بم به شرح نظریه مورخ 19/7/71 صادر و اعلام نموده است .
دادسرای عمومی بم به شرح استدلال مندرج در نظریه مورخ 15/10/71 به اعتبار محل وقوع بزه احتمالی که در مسجد آباد مسکون جزء حوزه قضائی شهرستان جیرفت می باشد خو را صالح به رسیدگی ندانسته و به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی جیرفت قرار عدم صلاحیت صادر نموده است و بر اثر حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد .
رأی
نظر به مندرجات پرونده صرفنظر از اینکه دادسرای عمومی بم به نحواحتمالی محل وقوع بزه که در محمد آباد مسکون باشد اظهار نظر به عدم صلاحیت نموده است چون طرفین اختلاف جزء حوزه قضائی یک استان ( کرمان ) می باشند لذا حل اختلاف راجع است به دادگاه جزائی (کیفری یک ) مرکز استان کرمان و پرونده مرجع مربوطه اعاده می گردد تا اقدام قانونی معمول دارند .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
166
تاریخ تصویب :
1372/03/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :