جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 23/6/71 دادنامه : 453/20 مرجع رسیدگی : شعبه 20 دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
طبق مندرجات اوراق پرونده آقایان : ابوالقاسم … و مصطفی … به اتهام جعل امضاء در ذیل صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده شرکت البرز سیلیکات و ایتفاده از سند مجعول و خیانت در امانت تحت تعقیب قرار گرفته اند و آقای بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی تهران ( ناحیه 6 ) به این استدلال که چون محل شرکت در قزوین است و محل وقوع جرائم انتسابی قزوین می باشد به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی قزوین قرار عدم صلاحیت صادر کرده اند آقای بازپرس دادسرای عمومی قزوین نیز از این جهت که شاکی در تاریخ 5/3/71 صراحتاً اعلام نموده که جرائم اعلام شده در تهران واقع شده اند و محل اقامت متهمین تهران می باشد از خود نفی صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی تهران و قرار عدم صلاحیت صادر نموده اند با حدوث اختلاف در صلاحیت به ترتیب مذکور پرونده جهت حل آن به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است .
رأی
نظر به اینکه شاکی محل وقوع جرائم انتسابی را تهران تعیین نموده و استقرار شرکت … که جعل امضاء در ذیل صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده آن از جمله جرائم مورد ادعا است ملازمه قانونی و عمل با وقوع جرم در این محل ندارد وبر فرض که اظهارات شاکی بدون دلیل و غیر معتبر تلقی گردد در وضعیت موجود حسب مندرجات اوراق پرونده محل وقوع جرم معلوم نیست بنا بر این با در نظر گرفتن مقررات مواد 55و 56 قانون آئین دادرسی کیفری و سایر مقررات مربوطه با تایید صلاحیت دادسرای عمومی تهران حل اختلاف می شود .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
453
تاریخ تصویب :
1371/06/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :