جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 17/8/1371 شماره دادنامه : 495/2 مرجع رسیدگی : شعبه دوم دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 31/4/71 آقای مراد … از شش نفر تحت عنوان کلاهبردار شکایت کرده به این شرح که آنان از شاکی پنج دستگاه اتومبیل خریده و پولش را ندداده اند و در توضیحات 3/5/71 اضافه نموده که مقداری از چکهای نامبردگان برگشت خورده است ناحیه 7 دادسرای عمومی تهران در خصوص نحوه معنونه اظهار عقیده به منع تعقیب کرده و در خصوص چک بلامحل قرار عدم صلاحیت صادر کرده است دادسرای عمومی همدان نیز حسب قرار مورخ 9/6/71 عقیده به صلاحیت دادسرای عمومی تهران داشته که با حدوث اختلاف ضرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است .
رأی
با توجه به مندرجات اوراق پرونده شکایتی به عنوان کلاهبرداری طرح شده که دادسرای عمومی تهران در آن خصوص قرار منع تعقیب صادر کرده و در صورت قطعیت قرار صادره پرونده مختومه است و با عنایت به اینکه شایتی به عنوان چک بلامحل با تشریفات و مدارک لازمه طرح نگردیده لذا در وضع موجود موردی به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار دادسرای عمومی همدان به نظر نمی رسد . بنا بر این پرونده به دادسرای عمومی تهران اعاده می گردد .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
495
تاریخ تصویب :
1371/08/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :