جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


شماره 44288/ت 26773ه 10/9/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 3/9/1381 به استناد ماده (8) لایحه قانونی مربوط به حداکثروحداقل حقوق مستخدمین شاغل وبازنشسته وآماده بخدمت مصوب 1358- و تبصره ماده (22) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 - تصویب نمود:
متن زیر جایگزین بند(1) تصویب نامه شماره 57521/ت 26160ه مورخ 27/12/13 می شود:
(1- حداقل حقوق موضوع ماده (2) لایحه قانونی یاد شده ازتاریخ 1/1/1381 در مورد مستخدمان متاهل زن ومرد و مستخدمان سرپرست خانواده که افرادی را تحت تکفل خود دارند هفتصدهزار (000/700) ریال و سایر مستخدمان ششصدهزار (000/600) ریال تعیین می شود.)
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16834
تاریخ تصویب :
1381/09/03
تاریخ ابلاغ :
1381/09/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :