جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.


شماره 17027 2/9/1381
حضرت حجت الاسلام والمسملین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 29/7/1381 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 45033 13/9/1381
قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش که در جلسه علنی روز دوشنه مورخ بیست و نهم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/8/1381به تاییدشورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 17027-ق مورخ 2/9/1381 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراءابلاغ می گردد
رئیس جمهور - سیدمحمدخاتمی
ماده 1 - ماده (1) لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوب 27/11/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران بشرح زیراصلاح می گردد:
ماده 1- شورای عالی آموزش و پرورش ، مرجع سیاستگذاری در حوزه وظایف آموزش عمومی ومتوسطه در چارچوب سیاستهای کلی نظام و قوانین ومقررات موضوعه است و سازمان اداری آن با بودجه و تشکیلات مستقل زیر نظر شورای عالی آموزش و پرورش فعالیت می کند. وظیفه دبیرخانه شورا، پشتیبانی علمی ،پژوهشی و خدماتی متناسب با وظایف و مسئولیت شور ، نظارت بر حسن اجرای مصوبات و توسعه ارتباطات با مجریان و مردم می باشد که در آئین نامه داخلی شورا تنظیم و توسط هیئت دولت به تصویب می رسد.
ماده 2- ماده (2) لایجه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوب 27/11/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران بشرح زیر اصلاح می شود:
ماده 2- ریاست شورای عالی آموزش و پرورش با رئیس جمهور است و در غیاب وی وزیر آموزش و پرورش ریاست جلسه را بر عهده خواهد داشت . نایب رئیس شورا از بین اعضاء برای مدت دو سال تعین می شود.
ماده 3- ماده (5) لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوب 27/11/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران بشرح زیر اصلاح می شود.
ماده 5- مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش در حدوداختیارات قانونی شورا برای موسسات ذیربط لازم الاجراء است .
این مصوبات پس از تایید رئیس شورا توسط دبیرکل به موسسات مربوط ابلاغ خواهد شد.
ماده 4- ماده (9) لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوب 27/11/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه 16/1/1359 شورای مذکور و قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش و الحاق یک ماده به آن مصوب 25/9/1365 مجلس شواری اسلامی بشرح زیر اصلاح می شود:
ماده 9- تعداد اعضای رسمی یا پیوسته (22) نفر بشرح زیرخواهد بود:
1- رئیس جمهور.
2- وزیر آموزش و پرورش .
3- وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری و در غیاب وی معاون آموزشی بعنوان نماینده ثابت .
4- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و در غیاب وی یکی از معاونین بعنوان نماینده ثابت .
5- وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و در غیاب وی معاون آموزشی به عنوان نماینده ثابت .
6- وزیر جهاد کشاورزی و در غیاب وی یکی از معاونین بعنوان نماینده ثابت .
7- وزیر صنایع و معادن و در غیاب وی یکی از معاونین بعنوان نمانیده ثابت .
8- معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در غیاب وی یکی از معاونین بعنوان نماینده ثابت .
9- دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش .
10- یکی نفر مجتهد آشنا به مسائل تعلیم و تربیت به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم .
11- رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشورژ
12- سه نفر مطلع و صاحب نظر در هر یک از رشته های علوم پایه ، فنی و مهندسی و علوم انسانی به انتخاب شورای روسای فرهنگستانهای کشور (حداقل یک نفر از آنان از بین زنان انتخاب شود).
13- سه نفر از اعضاء هیئت علمی گروههای تخصصی دانشگاهها و پژوهشگاهها در رشته های مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی و روانشناسی تربیتی به انتخاب مشترک وزرای آموزش وپرورش وعلوم ، تحقیقات و فناوری (حداقل یک نفر از میان زنان انتخاب شود).
14- سه نفر صاحب نظر از نمایندگان معلمان یا مدیران مدارس از هر یک از دوره های تحصیلی به انتخاب شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش (حداقل یک نفر از میان زنان انتخاب شود) .
15- رئیس پژوهشکده تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش .
16- یکی از مدیران کل آموزش و پرورش استانها به انتخاب مدیران کل استانها.
تبصره 1- دو نفراز اعضاء کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون و تصویب مجلس به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی آموزش و پرورش شرکت خواهند کرد.
تبصره 2- افرادی که حسب رشته شغلی و بر حسب سمت ، عضو شورا هستند در زمان عضویت باید در رشته شغلی و سمت مورد نظر اشتغال داشته باشند.
ماده 5- ماده (11) لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوب 27/11/358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران بشرح زیر اصلاح می شود:
ماده 11- اعضاء شورای عالی آموزش و پرورش با حکم رئیس جمهور منصوب می شوند.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست ونهم مهرماه یکهزار و سیصد وهشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/8/1381 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16836
تاریخ تصویب :
1381/07/29
تاریخ ابلاغ :
1381/09/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :