جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


شماره 18158-ق .1/9/1381
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح استفساریه اخذ یک ونیم درصد(5/1%) از صادرات فرش جهت تامین بخشی از منابع مالی بیمه قالیبافان و گلیم بافان که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 22/8/1381 مجلس شورای اسلامی مطرح و نظر تفسیری مجلس بشرح پیوست تصویب و در تاریخ 4/9/1381 به تایید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 45677 17/9/1381
قانون استفساریه اخذ یک و نیم (5/1%) از صادرات فرش جهت تامین بخشی از منابع مالی بیمه قالیبافان و گلیم بافان که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست ودوم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/9/1381 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 18158-ق مورخ 10/9/1381 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

موضوع استفسار:
ماده واحده - آیا با تصویب قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض مصوب 10/12/1379 و نیز به استناد آئین نامه اجرائی بند(ب )، ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، اخذ عوارض یک ونیم درصد (5/1%) از صادرات فرش جهت بیمه قالیبافان ادامه خواهد داشت یا خیر؟
نظر مجلس :
به استناد بند (ب ) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض مصوب 10/12/1379 اخذ یک ونیم درصد(5/1%) از صادرات فرش مجاز نمی باشد و دولت موظف است هفت درصد(7%) سهم خود را طبق ماده واحده قانون بیمه بازنشستگی, فوت و از کارافتادگی بافندگان قالی, قالیچه, گلیم و زیلو مصوب 11/9/1376 به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست ودوم آبان ماه یکهزار وسیصد وهشتاد ویک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/9/1381 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
 

نوع :
قانون
شماره انتشار :
13836
تاریخ تصویب :
1381-08-22
تاریخ ابلاغ :
1381-09-23
دستگاه اجرایی :
موضوع :