جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


شماره 43633/ت 25633ه 5/9/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 29/8/1381 بنا به پیشنهاد شماره 1015480 مورخ 7/9/381 وزارت صنایع و معادن و به استناد بند(8) اصلاحی ماده واحده قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران - مصوب 1376- تصویب نمود:
الف - شرکت شهرکهای صنعتی ایران مجاز است نسبت به ایجاد هفت شهرک صنعتی جدید در چهار استان کشور بشرح زیراقدام نماید :

ردیف نام استان نام شهرک صنعتی
1 اصفهان 1- تیروان وکرون
2- نجف آباد(2)
2 تهران 1- نظرآباد 2- پرند
3 فارس خرم بید
4 گیلان 1- ماسال 2- لاهیجان

ب - احداث شهرکهای صنعتی در استان تهران (پرند و نظرآباد) با رعایت شرایط زیر انجام می شود:
1- شهرکهای صنعتی جدید فقط برای انتقال صنایع مزاحم وآلوده کننده محیط زیست از داخل شهر تهران اختصاص یابد واز احداث صنایع جدید در آنها جلوگیری بعمل آید.
2- صنایع انتقالی به شهرکهای صنعتی یاد شده از صنایع آب بر نباشد.
3- مساحت شهرکهای صنعتی یاد شده از مساحت مصوب شورای عالی شهرسازی ومعماری افزایش نیابد.
4- شهرک جدید پرونده جایگزین پلاک مرادتبه (موضوع جزء (الف ) بند(3) و شهرک نظرآباد جایگزین پلاک محمدآباد (موضوع جزء(ب ) بند(3) تصویب نامه شماره 942/ت 116ه مورخ 9/4/1368 می گردند.
ج - احداث شهرکهای صنعتی خرم بید در استان فارس و تیران و کرون در استان اصفهان بارعایت شرط ایجاد صنایع کم آب بر در شهرکهای یاد شده مورد انجام می شود.
د- به منظور تامین و تکمیل امکانات زیربنایی و خدمات ضروری ، ناحیه صنعتی سابق انار در استان کرمان با عنوان شهرک صنعتی انار، تحت پوشش شرکت شهرکهای صنعتی ایران قرار می گیرد.
معاون اول رئیس جمهور- محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16836
تاریخ تصویب :
1381/08/29
تاریخ ابلاغ :
1381/09/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :