جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.


شماره دادنامه 310/21
تاریخ رسیدگی 1/7/72
مرجع رسیدگی شعبه 21 دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده : با توجه به خلاصه پرونده منعکس دردادنامه شماره 443/2921/7/71 این شعبه و تایید اظهارنظر مورخ 8/8/70 دادگاه و اعاده پرونده جهت انشاء حکم دادگاه مرجع رسیدگی پس از بررسی پرونده در تاریخ 15/9/71 به این شرح به صدور رای مبادرت می نماید.
(در خصوص دعوائی بانو (ل) به طرفیت آقای (ح) به خواسته ششدانگ یکباب خانه واقع در جنب منزل (ف) به انضمام اثاث البیت به استناد صلحنامه مورخ 2/4/56 و امریه مورخ 8/12/60 نظر به اینکه نامه مورخ 4/9/61 که اصالت آن مورد تایید اصحاب دعوی می باشد دلالت بر بی اعتباری کلیه قباله نامه موجود خوانده نزد خواهان دارد و از کلیت مفادنامه مذکور و نیز تسری آن به مستند مورخ 2/4/56 مستفاد است و عدم وجود اصل مدرکیه مذکور نیز موید همین معنا می باشد و ادعای خواهان دائر به خروج مستند ابرازی از شمول سند عادی مورخ 4/9/61 با التفات به مفاد سند مذکور با وجودیکه بعد از مستند خواهان تنظیم یافته به صورت کلی همه قباله نامه های موجود درنزد خواهان را از اعتبار ساقط نموده و استثنائی قائل نگردیده و گواهی تنها شاهد نیز با لحاظ ماده 1309 قانون مدنی و اینکه به تنهائی جهت بی اعتباری سند تکافوء نمی نماید موثر در مقام نبوده و محتویات پرونده نیز برصحت ادعای خواهان دلالت ندارد بنابراین نظر به فقدان اعتبار مستند خواهان به موجب سند عادی مورخ 4/9/61 و اینکه دلیل دیگری بر ثبوت ادعایش ابراز و احراز نگردیده دعوی خواهان در اینخصوص غیر وارد تشخیص و حکم بر بطلان آن صادرو اعلام می گردد و در خصوص دعوی دیگر خواهان دایر بر اثاث البیت نظر به اینکه خوانده اصالت تعهدنامه مورخ 4/9/61 را مورد تعرض قرار نداده و دلیل بر انجام تعهدات که به شرح تعهدنامه مذکور عبارت از کلیه لباسهای پوشیدنی با صندوق و قالی سهمیه زمین فروخته شده سالها قبل و سفره نان پزیت اقامه ننموده لذا با احراز اصالت مستندمذکور و لازم الاتباع بودن آن برای طرفین و لحاظ ماده 219 قانون مدنی و عدم اقامه دلیل بر انجام تعهد دعوی خواهان در این قسمت وارد تشخیص و حکم بر محکومیت خوانده به استرداد اناث البیت مورد تعهد بشرح فوق الاشعار به خواهان صادر و اعلام می گردد . )
دادنامه در تاریخ 21/10/71 به خواهان ابلاغ و مشارالیه درتاریخ 17/10/71 دادخواست تجدیدنظر تقدیم و پرونده پس از انجام تبادل لوایح حسب دستور دادگاه به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد . لوایح طرفین هنگام شور قرائت خواهدشد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... ممیز واوراق پرونده و لوایح طرفین دادنامه شماره 433/71 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد.
ایرادات و اعتراضات تجدیدنظرخواه عمدتا" در ماهیت دعوی و تکرار مطالبی است که در دادگاه عنوان نموده و مستدلا" مردود اعلام گردیده است لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به مستندات و مبانی مذکور در آن و عدم ایراد و اعتراض موثری از ناحیه تجدیدنظرخواه و عدم اشکال موثری از لحاظ رعایت اصول ومقررات دادرسی نتیجتا" ابرام می گردد.

مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
310
تاریخ تصویب :
1372/07/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :