جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 21/7/1373
دادنامه 73/387/18
مرجع رسیدگی شعبه 18 دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 13/4/1368 و تجدیدنظرخوانده دادخواستی به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته درخواست اجاره معوقه پنج سال زمین باغ انگور و سیب و میوه جات و خسارات حاصل از عدم اجرای تعهد طبق مواد 226و227و729 و درخواست توقیف اموال و پول سپرده جمعا" به مبلغ 220800 تومان تسلیم دادگاه حقوقی یک گلپایگان نموده و توضیح داده که (با پیوست احکام متعدد دادگاههای حقوقی دو یک و دویوانعالی کشورو فتوکپی توافق مورخ 15/11/64 و لایحه فرجامخواهی محکوم علیه (م) فراست از بین بردن تعداد زیادی از اشجارو نظریه کارشناس و خبره محلی درآمده هرسال زمین (حدود بیش از5/1هکتار) بالغ بر سالیانه یکصد و پنجاه هزار تومان که هر سال چنانچه ثلث آن را در نظر بگیریم حداقل هر سال پنجاه هزار تومان و طبق مواد 226و227پرداخت کلیه خسارات وارده توسط غاصب می بایستی تادیه گردد طبق ماده 729 خسارات حاصل از عدم اجرای تعهد به عهده متخلف متعهد می باشد . با توجه به اینکه محکوم علیه در دادنامه شماره 65221 بعد از توافق مورخ 15/11/64 بدون هیچگونه عذری می توانسته به تعهد خویش عمل نماید و اجرای تعهد فقط ازعهده (ف) (متعهدعلیه) بر می آمده و اینکه در این مدت ده سال از درآمد معین نه تنها دیناری به اینجانب نداده بلکه از درآمد زمین حتی درآباد کردن ملک صرف ننموده و باعث تخریب و از بین رفتن هرچه بیشترآن گردیده لذا با توجه به اینکه در14 پرونده کیفری به این قضیه اشاره گردیده که تا صدور حکم اجرائی و از بدو شکایت و تصرف عدوانی محکوم علیه از طرف مقام محترم دادگاه وی را مجبور به تادیه خسارت و نصفه کاری و هر نوع جریمه قانونی خواهد بود استدعای رسیدگی به شکایت را دارم ضمائم 1 تعداد دو برگ احکام حقوقی 2 فتوکپی تعهدنامه مورخ 15/11/64 و به فتوکپی استهشادیه محلی 0 3 فتوکپی نظریه کارشناسی دادگاه مرجوع الیه ضمن تعیین وقت طرفین را برای رسیدگی دعوت نموده و صدور قرار تامین خواسته راموکول به ایداع مبلغ بیست و دو هزار و هشتصد ریال خسارت احتمالی نموده که با تودیع خسارت مذکور قرار تامین خواسته مورخ 17/4/68 مبنی بر توقیف و تامین اموال خوانده به مبلغ دویست و بیست هزارتومان صادر شده است و به موجب تقاضای مورخ 16/6/68 خواهان از تامین اموال صرفنظر نموده است و دادگاه به شرح تصمیم مورخ 18/6/68 از قرار تامین صادره رفع اثر نموده است خواهان لایحه ای داده که به شماره 3742/11/68 ثبت شده و جلسه دادگاه در روز25/2/69 با حضور خوانده تشکیل شده و خوانده اظهار داشته زمین بیابان بوده و در دست من بوده در سال 63 به من فروخت بعد پشیمان شد نزد آقای دادستان قرار شد سه ساعت آب و زمین برای من بخرد من شش ساعت پس بدهم و به پرونده کیفری 67/446 ک دادیاری یک استناد می شود و در مورد هزینه رفت و آمد و خواهان نیز در فی الاخص ساکن است و در مورد اجاره پنج ساله چون دادگاه داشتیم زمین کشت نمی شد شرکاء موتور اطلاع دارند که به شهادت آنها استناد می کنم و درختی را که نوشته خودم کاشته ام خواهان بباید قسم بخورد به من چیزی داده است و درختان خشک شده و من دینی به خواهان ندارم و تقاضای رد دعوی خواهان را دارم دادگاه اخذ توضیح از خواهان درباره خواسته اش ضروری دانسته زیرا احکامی که در دادخواست اشاره شده در پرونده موجود نیست و ضمن تعیین وقت و دعوت طرفین در اخطاریه خواهان قید نموده که مستندات خود از جمله احکام دادگاههای حقوقی 2و یک و به دیوانعالی کشور را هر کدام در دو نسخه تقدیم نمایدآقای (م) فراست خواهان لایحه ای داده که به شماره 24815/9/69ثبت شده و با ضمیمه کردن فتوکپی آراء اشاره شده در دادخواست و نیز فتوکپی رسید و استهشادیه دیگری تقاضای رسیدگی و صدور حکم نموده ودرباره خسارات مورد مطالبه نیز توضیحاتی اعلام داشته است و چون به علت اینکه مشاور دادگاه در مرخصی به سر می برده جلسه دادگاه تجدید شده و پرونده های 68/6/446 ک و پرونده 65/38عمومی را مطالبه نموده و در روز13/12/69 جلسه دادگاه با حضور طرفین تشکیل شده و خواهان لایحه ای نیز داده که به شماره 13924/12/69 ثبت شده وپس ازاستماع توضیحات اصحاب دعوی دادگاه برای تعیین میزان اجرت المثل قطعه زمین موضوع قرارداد مورخ 15/11/64 ملکی خواهان از تاریخ توافق و قرارداد تا تاریخ صدور حکم که هنوز از خوانده خلع ید نشده و و تحویل نگردیده بود (به موجب پرونده اجرائی حکم درتاریخ 18/5/68 اجرا شده) جلب نظر کارشناس را ضروری دانسته و ضمن صدور قرار ارجاع امر به کارشناس نسبت به انتخاب کارشناس نیز اقدام وطرفین و کارشناس را برای رسیدگی دعوت نموده است و در روز13/9/70جلسه دادگاه با حضور طرفین و کارشناس تشکیل شده و در معیت یکدیگر (طرفین وکارشناس) برای اجرای قرار عزیمت نموده اند وکارشناس به شرح لایحه وارده به شماره 14561/9/1370 نظریه خود را اعلام نموده است و پس از ابلاغ آن آقای ... فراست طی لایحه ای که به شماره 840 24/41/75 ثبت شده نسبت به اصل قضیه اعتراضاتی نموده و خود را مدیون ندانسته است و آقای ... فراست بشرح لایحه ای که بشماره لایحه ای که به شماره 18313/4/71 ثبت شده نسبت به نظریه کارشناس اعتراض نموده است و دادگاه ضمن تعیین وقت طرفین را برای رسیدگی دعوت نموده و پرونده کلاسه 67/446ک را مطالبه کرده است و بالاخره درتاریخ 18/2/72 جلسه دادگاه با حضور خوانده تشکیل شده و با ملاحظه لایحه خواهان که به شماره 18145/2/72 ثبت شده واستماع توضیحات خوانده ختم رسیدگی را اعلام و رای تجدیدنظرخواسته را بشرح زیرصادرنموده است : (در خصوص دادخواست آقای ... فراست فرزند ... به طرفیت آقای (م) فراست فرزند ... به خواسته درخواست اجاره معوقه 5ساله زمین و باغ انگور و سیب و خسارات حاصل از عدم انجام تعهد مقوم به دو میلیون و دویست هزار ریال بشرح دادخواست خلاصه ادعای خواهان این است که به موجب توافق نامه مورخ 15/11/64 مقرر گردیده خوانده در قبال دریافت یک میلیون ودویست هزار ریال از خواهان شش ساعت آب موتور شماره 2 فی الاخص و املاک مربوط را تحویل خواهان دهد که به توافقنامه عمل ننموده و مشارالیه جهت الزام خوانده به انجام توافق ناچار به طرح دعوی شده که نهایتا" به موجب حکم شماره مورخ 27/4/65 دادگاه حقوقی گلپایگان که به موجب حکم شماره 151دادگاه فریدن مورد تایید قرار گرفته خوانده به اجرای توافقنامه محکوم شده و تا زمان اجرای حکم 5 سال زمین و آب در تصرف خوانده قرار داشته و به درختان آن به علت عدم رسیدگی خسارات زیادی واردآورده همچنین برای احقاق خود و مخارج زیادی نموده که جمع آنها میزان خواسته را تشکیل می دهد دادگاه با توجه به مستندات ابرازی خواهان و ملاحظه پرونده کلاسه 38/65 عمومی وانعکاس خلاصه ای ازآن درصورتجلسه مورخ 12/12/69 و نیز جلب نظر کارشناس جهت تعیین اجرت المثل ایام تصرف خوانده و ملاحظه نظر کارشناس در مورد خسارات وارده به باغ انگور و درختان دیگر خواهان استحقاق خواهان را نسبت به مطالبه مبلغ 193536 ریال بابت اجرت المثل زمین طبق نظریه شماره 561 مورخه 14/9/70 کارشناس ومبلغ 1319825 ریال بابت خسارات وارده به باغ و اشجار خواهان طبق نظریه مورخ 9/8/68 کارشناس محرز و مسلم تشخیص و خوانده را مستندا" به ماده 228 قانون مدنی و ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی به پرداخت مبلغ 1513361 ریال مجموع ارقام فوق در حق خواهان محکوم می نماید و دعوی خواهان نسبت به مازاد بر محکوم به را به لحاظ مشخص نبودن خسارات و عدم ثبوت مردود اعلام می نماید رای صادره حضوری و قابل تحدیدنظر است) و پس از ابلاغ آقای ... فراست به طرفیت آقای ... فراست تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده و نقض دادنامه صادره را خواستار شده است و با ارسال نسخه دوم دادخواست جهت تجدیدنظرخوانده مشارالیه نیز به شرح لایحه وارده به شماره 181098/10/72 تقاضای ابرام دادنامه را نموده است با وصول پرونده به دیوانعالی کشور و به کلاسه بالا ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است دادخواست و لایحه جوابیه هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیدپس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز وبررسی اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 30181/2/72 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد.

بسمه تعالی
از ناحیه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی ایرادواعتراض موثر و موجهی که با یکی از شقوق ماده 10 قانون تجدیدنظرآراء دادگاهها مصوب مرداد1372 منطبق بوده و نقض دادنامه تجدیدنظری را ایجاب نماید به عمل نیامده است و از طرفی دادنامه تجدیدنظر خواسته موجها" و مستدلا"اصدار یافته و از جهت رعایت اصول وقواعد دادرسی هم فاقد اشکال موثر است لهذا دادنامه مزبور مستندا" به ماده سه و بند یک ماده پنج قانون فوق الذکر ابرام می شود.

مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
387
تاریخ تصویب :
1373/07/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :