جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی 10/11/75
شماره دادنامه : 1550 - 10/11/75
مرجع رسیدگی شعبه 91 دادگاه عمومی تهران

رای دادگاه
در خصوص دعوی خواهان آقای (ع) به وکالت آقای (ب) به طرفیت آقای (م) به وکالت آقایان (الف) و (ر) به خواسته صدور حکم و الزام خوانده به تنظیم سند نسبت به قولنامه مورخ 12/11/73 به شرح همین قولنامه با توجه به قولنامه فوق الذکر که با امضاء خوانده می باشد و کلا" خوانده قبول دارند که امضاء موکل آنها می باشد و نظریه محتویات پرونده و لوایح تقدیمی که در پرونده منعکس است و عنایت به اصل لزوم استنادا" مواد 22822021910 قانون مدنی حکم به الزام خوانده به انتقال رسمی مورد معامله در قبال دریافت بقیه ثمن صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و در ظرف 20 روز پس از روئیت قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه محترم تجدیدنظراستان می باشد

بسمه تعالی
تاریخ رسیدگی 24/9/76
شماره دادنامه 1167
کلاسه پرونده 75/1ت /1427
مرجع رسیدگی شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان تهران
تجدیدنظرخواه : 000 با وکالت آقایان ... بنشانی
تجدیدنظرخوانده : 000 با وکالت ... به نشانی
تجدیدنظرخواسته : از دادنامه شماره 101550/11/75 صادره ازشعبه 91 دادگاه عمومی تهران
گردشکار : دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان تهران در خصوص تجدیدنظرخواهی از رای فوق الذکر
اعتراض تجدیدنظرخواه به دادنامه شماره 101550/11/75 صادره از شعبه 91 دادگاه عمومی تهران مالا" وارد نیست زیرا وکلای وی به شرح صورت جلسات دادگاه و لایحه اعتراضیه علت امتناع موکل خود را از همین مورد دردفترخانه وتنظیم سندانتقال مالکیت ششدانگ یکبابخانه به پلاک ثبتی شماره 60561/4476 بخش 7 تهران مورد معامله موضوع مبایعه نامه مورخ 12/11/73 طرفین را به نام تجدیدنظرخوانده خیار فسخ هر یک از طرفین بشرح مندرج در متن مبایعه نامه درازاءپرداخت یکصد میلیون ریال و لاوصول ماندن چکهای صادره از در بیع نامه بابت تضمین حضور در محضر قید شده نه حق انصراف از انجام اصل معامله ثانیا" به فرض که تجدیدنظرخواه حق فسخ معامله را دارا می باشد . استفاده از این حق ملازمه اعمال آن به محض اطلاع از علت فسخ دارد و با تادیه وجه الضمان دعوی الزام او را به تنظیم سند مطالبه کرده است طرح این مطالبی بی وجه است ثانیا" در بیع نامه حق فسخ فروشنده در صورت لاوصول ماندن چکهای پرداختی از بابت بیعانه و یا ثمن معامله شرط نشده است و به عبارت دیگر طرفین تلویحا" بیع را به قطع برگزار کرده و حق فسخ را از خود ساقط کردند و با توجه به اینکه حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی به خریدار شرط شده است و موعد آن نیز منتفی شده است و پاسخ واصله از ثبت اسناد حکایت از عدم ایفاء این شرط دارد حکم تجدیدنظرخواسته که بر الزام او (تجدیدنظرخواه) به حضور در دفترخانه و تنظیم سند مورد معامله به نام خریدار (تجدیدنظرخوانده) درازای دریافت مابقی ثمن معامله و حفظ حقوق مرتهن و بستانکار اشعار دارد صحیحا" صادر شده است با رد اعتراض تجدیدنظرخواه مستندا" به مواد 20 و22 قانون تشکیل محاکم عمومی وانقلاب تایید می شود رای صادره قطعی است .
(24/9/76/1ت /1167)

مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1550
تاریخ تصویب :
1375/11/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :