جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی 9/9/71
شماره دادنامه 515/10
مرجع رسیدگی شعبه دهم دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
بسمه تعالی
در تاریخ 15/6/70 آقای (س) وکیل دادگستری به وکالت آقای (ع)به ولایت از فرزندش 000 دادخواستی به طرفیت 1 آقای ... 2 شرکت تعاونی مسکن امید به دادگاههای حقوقی یک تهران تقدیم و تقاضای صدور حکم به تنفیذ قرارداد و بیعانه مورخ 1/10/1366 مقوم به دو میلیون و ده هزار ریال و الزام خوانده به تسلیم مبیع و مورد معامله مقوم به دومیلیون و ده هزار ریال جمعا" چهار میلیون و بیست هزار ریال نموده و اظهار می دارد خوانده به موجب یک فقره بیع نامه عادی و قرارداد مورخ 1/10/1366 یک دستگاه آپارتمان چهار خوابه به مساحت چهارصد و هشتاد متر و کلیه حق و حقوق وحق الامتیاز مربوط واقع در مجتمع و پروژه قنات کوثر وابسته به شرکت تعاونی مسکن امید و لشکر21 حمزه به موجب بند2 ماده 7 مجتمع و پروژه قنات کوثر وابسته به شرکت تعاونی مسکن امید و لشکر21 حمزه به موجب بند2 ماده 7 قرارداد به مبلغ شش میلیون ریال به موکل فروخته است و خوانده مدرک و مستند مالکیت خود یک برگ سند مورخ 15/10/64 قرارداده که موکل در اجرای ماده 4 و بند3 از ماده 7 بیع نامه که قائم مقام خوانده قطعی تلقی شده تاکنون مبلغ 2984354 ریال پرداخت نموده است لذا تقاضای اتخاذ تصمیم مقتضی دارد . پرونده در شعبه 27 مورد رسیدگی واقع شده است . آقای (ب) ضمن لایحه دفاع می نمایددر تاریخ 1/10/66اینجانب کوچکترین تعهد و قرارداد با شرکت تعاونی مسکن امید نداشته ام تا بتواند نسبت به واحد مسکونی شرکت معامله ای انجام دهم و لذا بر طبق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد بوده واثر در تملک ندارد و موضوع انتقال امتیاز که عنوان شد و جهت قانونی ندارد . شرکت تعاونی مسکن امید در تاریخ 6/12/1368 تعیین دو سال بعد از قرارداد است نادی خواهان ششدانگ اعیانی یک واحد مسکونی را به طور امانی در اختیار اینجانب گذارده است در جریان دادرسی آقای (ن) وکیل دادگستری به وکالت آقای (ب) وارد دعوی می شود و در جلسه مطالبی در پیرامون از موکلش ایراد نموده است . دادگاه پس از رسیدگی و استماع توضیحات و مدافعات وکلای طرفین در تاریخ 13/2/71 نظر خود را ماحصل به این نحو اعلام می دارد . نظر به دادخواست تقدیمی و لوایح و اظهارات طرفین از آنجا که خوانده به موجب قرارداد منعقده با شرکت تعاونی مسکن را در مورد آپارتمان را ملتزم شده و واگذاری کلیه حقوق حاصل از قرارداد منعقده با شرکت تعاونی مسکن را در مورد آپارتمان منظور تعهد نموده است ومستفاد از قرارداد استنادی این است که در تاریخ قرارداد معام له موجود بوده و مشخصات آن طبق کروکی تنظیم شده تعیین گردیده است واصولا" چون قرارداد مرقوم تعهد به انتقال است لزوما" موجود بودن مورد تعهد حین تعهد شرط نبوده و تنظیم قرارداد موخر بین شرکت تعاونی مسکن و خوانده نمی تواند به حقوق مکتسبه ای که در رهگذر قرارداد مقدم مورخ 1/10/66برای خواهان ایجاد شده اخلال نماید چه مطابق ماده 231 قانون مدنی معاملات و عقود فقط درباره طرفین و قائم مقام آنان نافذ است و نسبت به اشخاص ثالث بی تاثیر است .
و ادعای وکیل خوانده به اینکه آپارتمان منظور در قید مالکیت خوانده مستقر نبوده و مورد قرارداد به طور امانی در تصرف اوقرار داشته و از مندرجات قرارداد مورخ 6/12/68 عقد ودیعه اصطلاحی استفاده نمی شود و ذکر کلمه امانی با توجه به حق فسخ پیش بینی شده انتقال قطعی پس از تهیه مقدمات ظهور در اقباض مورد معامله به خوانده دارد و الفاظ عقود محمول به معانی عرضیه است و سایر ایرادات وکیل خوانده در خصوص دعوی مطروحه غیر وارد بوده و دلیلی که مستلزم فسخ و بی اعتباری قرارداد مدرکیه باشد اقامه نشده است و بنا به قاعده اصالت الصحه دعوی خواهان واردتشخیص و بااعلام صحت و نفوذ قرارداد مورخ 1/10/66 و مواد 219و220 قانون مدنی به محکومیت خوانده ردیف اول به تسلیم آپارتمان موصوف در حق خواهان نظر می دهد و خواهان در اجرای تعهدات و حقوق مندرج در قرارداد55589 6/12/68 قائم مقام خوانده می داند آقای (م) به وکالت آقای (ع) نسبت به نظریه دادگاه اعتراض نموده که پرونده جهت رسیدگی به شعبه دهم دیوانعالی کشور ارجاع شده است لایحه اعتراضیه وکیل معترض به هنگام مشاوره قرائت می شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند.

بسمه تعالی
وکیل معترض اعتراض موثری که اساس نظریه دادگاه را متزلزل نماید به عمل نیاورده و با توجه به مندرجات پرونده وادله ابرازی و استدلال دادگاه بر نظریه معترض عنه اشکالی به نظر نمی رسد لذا آن را تایید می نماید مقرر می دارد پرونده جهت انشاء رای نهائی به شعبه 27 دادگاه حقوقی یک تهران اعاده گردد.

مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
515
تاریخ تصویب :
1371/09/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :