جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی 23/1/72
شماره دادنامه 23/3
مرجع رسیدگی شعبه سوم دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 22/5/71 آقای (ح) دادخواستی به طرفیت خانم (الف) و آقای (م) به خواسته مطالبه سه میلیون ریال موضوع سند طلاقنامه شماره 1944229/7/67 و دادنامه شماره 24291/1/71 دادگاه مدنی خاص شهرستان سقز به دادگاه حقوقی یک سنندج تسلیم نموده و در توضیح دعوی اعلام داشته خوانده همسر اینجانب بوده که با طلاق خلعی که حاصل شده است در سند طلاقنامه شرط و مقرر گردیده نامبرده در ازدواج با دیگران مجاز است غیر از شخصی به نام (ر) در صورتی که با (ر) ازدواج کرد بایستی مبلغ سیصد هزار تومان به اینجانب بپردازد و آقای (م) هم این شرط را ضمانت کرده مشارالیها با ارسلان اصلانی ازدواج کرده و زندگی جدید خود را شروع کرده است و با این عمل می بایستی وجه مربوط به تخلف از شرط را به اینجانب تادیه نماید و اینجانب مستحق مطالبه شده ام بدوا" دردادگاه مدنی خاص اقامه دعوی کردم و این دادگاه به عنوان اینکه موضوع دعوی حقوقی است قرار عدم استماع دعوی را صادر نمود بنابه مراتب با تقدیم فتوکپی طلاقنامه که سندرسمی است ودادنامه شماره 24291/1/71 دادگاه مدنی خاص احضار خواندگان و رسیدگی به موضوع به شعبه دوم دادگاه حقوقی یک سنندج ارجاع و پرونده به کلاسه 71/307 ثبت و با تعیین وقت و ابلاغ دعوی به خواندگان طرفین جهت رسیدگی دعوت شده اند خواندگان لایحه داده اند که به شماره 6640/7/71دفتردادگاه ثبت شده و متفقا" به خلاصه اعلام داشته اند شرط مورد استنادخواهان شرط خلاف مقتضای عقد مندرج در بند اول ماده 233 قانون مدنی است زیرا موضوع اصلی طلاق بوده و بعد از اینکه زن طلاق گرفت می تواند طبق ضوابط شرعی به هر کس که بخواهد شوهر کند و شرط مذکورقابل ترتیب اثر نیست و اگر آن را قرارداد تلقی کنیم خلاف ماده 10 قانون مدنی است زیرا پس از طلاق می توانسته ام شرعا" با هرکس ازدواج کنم و این مطلب که چه شخصی شوهر من باشد برای خواهان نفعی ندارد مضافا" شرط مذکور بر خلاف عدالت و انصاف است و قبلا" بدون رضایت من مرا به عقد ازدواج آقای (ح) درآوردند و ازطرفی چون تمکن مالی ندارم اجرای شرط غیرمقدور است بنابراین دعوی خواهان هم از نظر اعسار و هم از لحاظ ماهیت امر دعوائی بی اساس است رسیدگی و انگشت نگاری از خود و صدور حکم به رد دعوی را تقاضادارم 0دادگاه با استماع اظهارات خواهان و مدافعات کتبی خواندگان وکسب نظر مشاور خلاصتا" چنین اظهارنظر کرده است (شرط مورد نظر خلاف مقتضای عقد نمی باشد و موجب محرومیت بانو بهیه از ازدواج نمی گردد و با احراز تخلف خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه مورد ادعا به محکومیت خواندگان به پرداخت وجه در حق خواهان به نحو تضامنی اظهارنظر می شود . ) با ابلاغ رونوشت نظریه دادگاه به اصحاب دعوی خواندگان بشرح لایحه تقدیمی ثبت شده به شماره 12574/8/71 نسبت به نظریه دادگاه اعتراض کرده اند و حسب تصمیم 14/8/71 دادگاه پرونده در اجرای ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو به اداره دفتر دیوانعالی کشور ارسال گردیده و به کلاسه 12/6741ثبت و به این شعبه ارجاع شده است مشروح مندرجات لایحه اعتراضیه خواندگان هنگام شور قرائت می شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیدپس ازقرائت گزارش آقای (م) عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده چنین اظهارنظر می نماید:
نظریه با توجه به محتویات پرونده و مشروعیت شرط مندرج در طلاقنامه رسمی و اینکه شرط مذکور مشمول عناوین مطرح در ماده 232و 233 قانون مدنی نمی باشد و با عنایت ماده 10 قانون مدنی و عمومات مربوط به لزوم ایفاء شرط نظریه شماره 2072/7/71 شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شهرستان سنندج در پرونده شماره 71/307 صحیح و بلااشکال تشخیص و تایید می شود و در اجرای ماه 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو پرونده به منظور انشای حکم به دادگاه مرقوم ارسال می گردد.

مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
23
تاریخ تصویب :
1372/01/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :