جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 2/3/77 شماره دادنامه 51 کلاسه پرونده 77/40
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی . رئیس شعبه بیستم دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته. نقض رای صادره از شعبه بیستم در پرونده کلاسه 75/1068
مقدمه : رئیس شعبه بیستم دیوان در نامه تقدیمی به عنوان ریاست کل دیوان عدالت اداری اعلام داشته اند بدلیل وحدت موضوع و اداره طرف شکایت پرونده کلاسه 75/1068 این شعبه و پرونده کلاسه 72/138 شعبه نهم دیوان چنین تصور شده است که در مورد شکایت آقای حسین اسداللهی ملک قبلاً رای صادر شده است و به همین خاطر باستناد بند پ ماده 14 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد خواسته از حیثی که بیان شده صادر گردیده است . حال آنکه شاکی پرونده شعبه نهم شخصی به نام یوسف نیک عهد بوده است . بنابراین با پذیرش وقوع اشتباه باستناد تبصره یک قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15و18و19 قانون دیوان عدالت اداری خواستار طرح موضوع در هیات عمومی عدالت اداری می باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه دادنامه شماره 1012 مورخ 10/11/72 شعبه نهم دیوان ارتباطی با شاکی پرونده کلاسه 75/1068 شعبه بیستم دیوان نداشته صدور قرار رد شکایت باستناد بند پ ماده 14 آئین دادرسی ازطریق شعبه بیستم فاقد وجاهت قانونی بوده است.
لذا باستناد تبصره های 1 و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مذکور نقض و جهت رسیدگی به شعبه 18 محول می شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
51
تاریخ تصویب :
1377/03/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :