جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 22/1/77 شماره دادنامه 7 کلاسه پرونده 77/2
مرجع رسیدگی . هیات عمومی عدالت اداری
شاکی . شرکت فرمهای تجاری ایران
موضوع شکایت و خواسته . نقض رای صادره از شعبه 16 در پرونده کلاسه 76/517 .
مقدمه : شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است روزنامه رسمی تسلیمی همراه با داخواست تقدیمی مورخ 19/3/76 مربوط به 28/5/74 بوده و مدت مدیریت آقای میرسید علی نبوی نیز از تاریخ
20/4/74 لغایت 20/4/76 معتبر بوده و در نامه تسلیم دادخواست (19/3/76) اعتبار داشته است و لیکن متاسفانه همانگونه که در رای صادره ملاحظه می فرمائید شعبه شانزدهم دیوان تاریخ 28/5/74 را 28/5/73 و زمان شروع مدیریت را نیز 20/4/72 قرائت نموده اند و به همین استناد مبادرت بصدور رای نموده اند مبنی بر انقضاء مدت اختیارات نامبرده و این شرکت به آن معترض می باشد. تقاضا دارد دستور فرمائید باستناد تبصره 2 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری موضوع جهت احقاق حق در هیات مطرح گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مستندات پرونده از جمله آگهی های تصمیمات شرکت سهامی خاص فرمهای تجارتی ایران که در روزنامه رسمی درج و منتشر مبین سمت آقای میرسیدعلی نبوی در طرح شکایت به نمایندگی قانونی از طرف شرکت مزبور است. بنابراین صدور قرار رد شکایت بشرح دادنامه مورد اعتراض باستناد بند الف ماده 14 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری وجهه قانونی مداشته است و دادنامه مزبور باستناد تبصره های 2 و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نقض می شود و رسیدگی به شکایت به شعبه 15 دیوان محول می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
7
تاریخ تصویب :
1377/01/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :