جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 19/2/77 شماره دادنامه 35 کلاسه پرونده 77/16
مرجع رسیدگی . هیات عمومی عدالت اداری
شاکی . آقای فریدون نیسانی
موضوع شکایت و خواسته . نقض رای صادره از شعبه بیستم در پرونده کلاسه 75/400
مقدمه : شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده 75/400 موضوع شکایت اینجانب بخواسته نقض رای مورخ 13/2/75 کمیسیون شماره 9 ماده ضد قانون شهرداری بدون توجه به اینکه اینجانب طبق اجاره نامه و روزنامه های رسمی مستاجر و ذینفع ملک مورد نظر بوده ام (شرکت هارونس) بعنوان مدیر عامل شرکت اعتراض را موجه ندانسته و رد نموده اند. با توجه به مراتب خواهشمند است بر اساس قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15 و 18و19 دیوان به موضوع رسیدگی فرمایید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با توجه به قسمت اخیر تبصره 1 ماده صد قانون شهرداری و رای وحدت رویه شماره 215 مورخ 20/9/69 هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ضرورت ابلاغ جریان رسیدگی بتخلفات ساختمانی مورد ادعای شهرداری در کمیسیونهای ماده 100 به اشخاص ذینفع و مستاجر واحد تجاری دادنامه شماره 1485 مورخ 22/7/76 صادره از شعبه بیستم بلحاظ عدم رعایت مفاد تبصره فوق الذکر باستناد تبصره های 2 و 3 الحاقی قانون دیوان عدالت اداری نقض و جهت رسیدگی مجدد به شعبه 16 محول می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری _ سیدابوالفضل موسوی تبریزی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
35
تاریخ تصویب :
1377/02/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :