جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ5/2/77 شماره دادنامه22 کلاسه پرونده 77/5
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی . آقای محمدرضا مهدوی
موضوع شکایت و خواسته . نقض رای صادره از شعبه چهارم در پرونده کلاسه 75/1682
مقدمه : شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است اینجانب پس از ابلاغ رای هیات تجدیدنظر مورخ 19/10/75 نمودم که طی شماره 12465 در دفتر دبیرخانه دیوان ثبت گردیده پس از مدتی با مراجعه حضوری دبیرخانه اعلام داشتند چون اعتراض روی فرم مخصوص دادخواست صورت نگرفته بایگانی گردیده است و مجدداً باید اقدام بشکایت نموده که منجر به صدور رای مورد اعتراض از شعبه چهارم گردیده است بنظر می رسد قاضی محترم شعبه چهارم بدون امعان نظر و مطالبه سابقه دبیرخانه اقدام بصدور رای نموده است . مستنداً به تبصره های الحاقی خواستارم اقدام لازم می باشم.
هیات عمومی در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه حسب مفاد ماده 21 قانون رسیدگی بتخلفات اداری در صورتی که متهم به آراء قطعی صادره توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد می تواند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ رای به دیوان عدالت اداری شکایت نماید. در غیر این صورت رای قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود مهلت اعتراض به آراء قطعی هیاتهای رسیدگی بتخلفات اداری از تاریخ ابلاغ یک ماه تعیین گردیده است و چون دادخواست تقدیمی شاکی خارج از مهلت مقرر یک ماه می باشد لذا موردی برای اعمال تبصره های 2و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
22
تاریخ تصویب :
1377/02/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :