جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ5/2/77 شماره دادنامه17 کلاسه پرونده 76/195
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی . آقای محمدعلی عقیلی
موضوع شکایت و خواسته . اعلام تعارض آراء صادره از شعب 1 و11 دیوان عدالت اداری
مقدمه :الف : شعبه 11 در رسیدگی به پرونده کلاسه 62/830 موضوع شکایت آقای محمد علی عقیلی به طرفیت هیات بازسازی نیروی انسانی وزارت امور اقتصادی و دارائی بخواسته ابطال حکم صادره مبنی بر انفصال دائم از خدمات دولتی بشرح دادنامه شماره 628 مورخ 25/10/63 حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است.
ب - شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 65/1193 موضوع شکایت آقای سید کاظم تدین بطرفیت وزارت وزارت امور اقتصادی و دارائی بخواسته اعتراض به حکم پاکسازی و تقاضای لغو آن بشرح دادنامه شماره 1678- 1/10/65 حکم به لغو رای مورد شکایت صادر نموده است.
هیات عمومی در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه تفاوت مدلول دادنامه شماره 1678مورخ 1/10/65 شعبه اول دیوان با دادنامه شماره 628 مورخ 25/10/63 شعبه 11 مبتنی بر استنباط معارض از حکم قانونگذار در موارد مشابه نبوده و ناشی از علل و جهات خاص هر دو پرونده می باشد.
لذا مورد از مصادیق آراء معارض موضوع ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
17
تاریخ تصویب :
1377/02/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :