جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


شماره 41614/ت 27620ه 17/9/1381

تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مورد نحوه اجرای بند(ک ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 کل کشور که بر اساس اصل یکصد و بیست وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویب نامه شماره 28082/ت 27128ه مورخ 12/6/1381 به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذ شده است ، بشرح زیر جهت اجراء ابلاغ می شود:
1- مالکیت سهام متعلق به سازمان خصوصی سازی بشرح فهرست پیوست که ممهور به مهر دفتر هیات دولت است ، به صندوق ذخیره فرهنگیان واگذار می شود تا طبق مقررات قانون تجارت و با رعایت سایر مقررات مربوط اداره شود.
2- صندوق ذخیره فرهنگیان موظف است اقدامات قانونی را درمورد مالکیت سهامی که طبق این تصمیم نامه واگذار می شود، معمول دارد
3- قیمت سهام واگذاری شرکتهای فهرست پیوست معادل آخرین قیمت معاملاتی سهام مذکور در روز ابلاغ این تصمیم نامه در تابلوبورس اوراق بهادار تهران می باشد.
4- سازمان خصوصی سازی موظف است حداکثر ظرف یک ماه ازتاریخ ابلاغ این تصمیم نامه نسبت به انتقال مالکیت سهام واگذاری اقدام نماید.
5- سازمان بورس اوراق بهادار تهران موظف است با تقاضای کتبی واگذارنده نسبت به انجام تشریفات انتقال سهام برمبنای قیمت واگذاری تعیین شده اقدام و مراتب را به سازمانهای مربوط اعلام نماید.
6- صندوق ذخیره فرهنگیان موظف است پس از تعیین قیمت سهام واگذاری و انتقال مالکیت حداکثر ظرف پانزده روز مراتب را جهت ثبت در دفاتر قانونی به دستگاههای ذیربط اعلام نماید.
7- وزارت امور اقتصادی ودارایی (خزانه داری کل کشور) و دستگاههای ذیربط معادل مبالغ قیمت واگذاری سهام به صندوق ذخیره فرهنگیان را که در اجرای بند(ک ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 کل کشور تعیین می شود، از یک طرف به حساب فی مابین خزانه داری کل و سازمان خصوصی سازی بابت مطالبات خزانه داری کل ناشی از ارجای طرحهای عمرانی (سرمایه گذاری ثابت ) انتفاعی موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور- مصوب 1351- و یادیگر مطالبات خزانه از جمله بابت سود سهام منظور و به همان میزان مطالبات تسویه شده تلقی می گردد و از طرف دیگر به حساب فی مابین صندون ذخیره فرهنگیان بابت رد دیون دولت منظور می شود.
8- کلیه هزینه های مربوط جهت انجام تشریفات قانونی موضوع این تصمیم نامه براساس ضوابط بورس به عهده انتقال دهنده وانتقال گیرنده خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16840
تاریخ تصویب :
1381/09/17
تاریخ ابلاغ :
1381/09/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :