جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


شماره 159758/1901 2/9/1381

شورای عالی اداری در نودوششمین جلسه مورخ 20/7/1381 دراجرای جزء3 بند ب ماده 1 قانون برنامه سوم توسعه بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به منظور اعطای اختیارات لازم به مسئولین واحدهای استانی وزارتخانه ها در خصوص تصمیم گیری ، اجرا و تخصیص منابع و محدود نمودن فعالیت حوزه های ستادی به اعمال حاکمیت و امور راهبردی (سیاستگذاری ، برنامه ریزی ونظارت ) وانتقال وظایف اجرایی به واحدهای استانی تصویب نمود:
1- وظایف حوزه مرکزی و واحدهای استانی وزارتخانه های آموزش و پرورش ، راه وترابری ، کار وامور اجتماعی و تعاون بشرح پیوست شماره یک این مصوبه تفکیک می شود. وزارتخانه های مذکور مکلفندبر اساس وظایف تعیین شده حداکثر ظرف مدت 3 ماه وظایف اجرایی را به واحدهای استانی منتقل ومتناسب با آن نسبت به اصلاح تشکیلات حوزه مرکزی و واحدهای استانی اقدام و پیشنهاد لازم را برای تایید به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمایند.
2- وزارتخانه های مذکور در بند1 مکلفند اختیارات لازم را متناسب با وظایف تفکیک شده در حد هر استان به مدیران استانی واگذار نمایند. مدیران استانی نیز در حد هر شهرستان اختیارات لازم را به مدیران شهرستانی واگذار نمایند.
3- به منظور واگذاری اختیارات لازم به مقامات استانی برای انجام کیفی خدمات و جلوگیری از تطویل انجام امور، وزارتخانه های مذکور در بند1 مکلفند فعالیتهای اجرایی واحدهای استانی را که قابل اندازه گیری کمی و قیمت گذاری می باشند براساس کیفیت انجام آنها هزینه یابی نموده و قیمت تمام شده را محاسبه و به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسانند.
4- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است اختیارات لازم را در زمینه های تشکیلات و سازماندهی ، استخدام ، آموزش وارزشیابی برنامه ریزی ، تنظیم بودجه ، نظارت و تشخیص صلاحیت و رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری بشرح پیوست شماره 2 این مصوبه به واحدهای استانی خود واگذار نماید.
5- وزارتخانه های مذکور در بند1و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظفند پس از ابلاغ این مصوبه در تدوین آئین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه ها به گونه ای عمل نمایند که تسهیلات لازم برای انجام امور و فعالیتهای اجرایی در واحدهای استانی فراهم گردد.
6- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است بر اجرای این مصوبه نظارت نموده و مواردی که توسط واحدهای استانی وزارتخانه ها اقدام نگردد به شورای عالی اداری و وزرای مربوط اعلام و گزارش اجرای کلیه مفاد این مصوبه در مقاطع 6 ماهه به شورای عالی اداری ارائه نماید.
معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری - محمدستاری فر

وظایف حوزه مرکزی وزارت آموزش و پرورش شامل امور راهبردی (سیاستگذاری ، برنامه ریزی و نظارت ).
1- تشکیل شورایعالی آموزش و پرورش بر اساس قانون مصوب 27/11/1358 و اصلاحیه های آن .
2- تهیه نظام آموزش و پرورش کشور و اصلاحات آن وارائه برای تصویب در مراجع قانونی .
2- تهیه و تدوین مقررات وتنظیم لوایح مربوط به وظایف محوله .
3- تهیه و تدوین مقررات و تنظیم لوایح مربوط به وظایف محوله .
4- تهیه و پیشنهاد برنامه های میان مدت و بلندمدت در جهت تامین اهداف آموزش و پرورش .
5- همکاری با وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاههائی که به نحوی در امر آموزش دخالت دارند جهت هماهنگ نمودن آموزشها در چارچوب نظام آموزشی کشورژ
6- تالیف و طبع وتوزیع کتب درسی و نشریات کمک آموزشی و تجهیزات مورد نیاز متناسب با نیاز روز مدارس و فن آوری جدید بر اساس برنامه ریزی های زمان بندی شد در چارچوب نظام آموزشی با رعایت اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت بافت متناسب زندگی روستائی عشایر و شهری و به کارگیری توانایی های بخش غیر دولتی .
7- برنامه ریزی برای زیر پوشش قرار دادن کلیه کودکان لازم التعلیم وکاهش بیسوادی .
8- برنامه ریزی وتدوین استاندارهای لازم آموزش مستمر مدیران ، معلمان و کارکنان وزارت به منظور ارتقاء سطح توانائی شغلی آنان
9- برنامه ریزی برای تامین نیروی انسانی مورد نیازآموزشی و پرورشی و اتخاذ تصمیم در مورد تاسیس و اداره دانشسراها ومراکز تربیت معلم و آموزشکده های فنی و حرفه ای تصویب برنامه های آموزشی آنها و دوره های آموزشی کوتاه مدت .
10- برنامه ریزی ، توسعه و تعمیم تربیت بدنی در سطح مدارس و مراکز آموزشی وابسته به وزارت و استفاده از امکانات دستگاه های ذیربط.
11- انجام اقدامات لازم به منظور تامین ، حفظ و ارتقاء سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی دانش آموزان کشور با مشارکت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .
12- تعیین هزینه سرانه مقاطع مختلف تحصلی متناسب با مناطق جغرافیایی .
13- برنامه ریزی وانجام تحقیقات بنیادی وکاربردی مربوط به حوزه تعلیم و تربیت .
14- برنامه ریزی برای توسعه مشارکت مردم و توسعه مدارس غیر دولتی و آموزشگاه های علمی آزاد.
15- برنامه ریزی برای حمایت از استعدادهای درخشان وفراهم کردن امکانات مناسب برای رشدآنان .
16- برنامه ریزی برای جلب مشارکت اولیاء دانش آموزان وتشکیل انجمنهای اولیاء و مربیان ونیز برنامه ریزی برای آموزش واولیاء به گونه ای که بتوانند به تحقق هدفهای آموزشی تربیتی وزارت کمک کنند.
17- سایر وظایف قانونی مربوط که به عهده وزارتخانه است .

وظایف واحدهای استانی وزارت آموزش و پرورش
1- تامین و تدارک نیازمندی های آموزشی و پرورشی امکان ، تجهیزات ، امکانات دیگر آموزشی وکمک آموزشی .
2- جذب وانتخاب افراد صالح برای تعلیم وتربیت از طریق گزینش .
3- نظارت بر اداره امور آموزشگاه های تحت پوشش در دوره های مختلف تحصیلی (کودکستان - ابتدائی - راهنمائی تحصیلی - متوسطه و فنی و حرفه ای و کشاورزی و دوره های عمومی و تکمیلی بزرگسالان ).
4- تاسیس و تجهیز و اداره واحدهای آموزشی تحت پوشش .
5- نظارت بر تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی در قالب برنامه های مصوب و تایید برنامه های شهرستانها ومناطق تابعه .
6- کوشش در تعمیم آموزشهای فنی و حرفه ای با توجه به نیازهای خاص منطقه در قالب برنامه های مصوب وزارت آموزش و پرورش و جلب همکاری موسسات مربوطه در این زمینه .
7- نظارت بر اجرای برنامه های تربیتی و ورزشی و فعالیتهای فوق برنمه در سطح واحدهای آموزشی تحت پوشش در استان .
8- نظارت بر انجام فعالیتهای مراکز تربیت معلم در سطح استان طبق برنامه های مصوب .
9- نظارت بر انجام فعالیتهای آموزشی ضمن خدمت کارکنان آموزشی و اداری در سطح استان وانجام امو رمربوط به دانشجویان متعهد دبیری .
10- همکاری لازم با هسته گزینش استان در جهت اجرای برنامه های مربوط و فراهم نمودن امکانات و تسهیلات لازم بمنظور گزینش افراد مورد نیاز با همکاری هیئت مرکزی گزینش وزارت آموزش وپرورش .
11- انجام کلیه امور حقوقی ودفاع از منافع اداره کل آموزش و پرورش در سطح استان در دادگاهها و مراجع ذیربط.
12- اهتمام در مکانیزه نمودن سیستم های اداری و آموزشی در سطح استان و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز واحدهای برنامه ریزی و نظارت بر فعالیتهای واحد مربوط در این زمینه .
13- فراهم نمودن تسهیلات لازم در جهت ارتباط بیشتر اولیاء با مدارس و همچنین جلب ارگانها وموسسات ذیربط به منظور پیشبرد برنامه های آموزش و پرورش .
14- نظارت بر اداره امور آموزشگاه ومدارس غیر انتفاعی و فراهم نمودن تسهیلات لازم در این زمینه طبق مقررات و قوانین مربوط.
15- تشکیل هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان در سطح استان طبق ضوابط مربوط.
16- همکاری با سازمان جوانان هلال احمر، انجمن اولیاءومربیان در جهت پیشبرد برنامه آموزشی و تربیتی مربوط.
17- فراهم نمودن تسهیلات لازم در جهت ادامه فعالیتهای مدارس شاهد و نمونه و مردمی ایثارگران و آزادگان .
18- بررسی وتایید بودجه پیشنهادی نواحی شهرستانها ومناطق تابعه وارسال آن به واحدهای ذیربط طبق مقررات و ضوابط مربوط.
19- انجام راهنمایی های فنی در کلیه امور آموزش و اداری و مالی به واحدهای تابعه شهرستانها ومناطق ونواحی ونظارت بر فعالیتهای آنها در این زمینه .
20- نظارت بر حسن اجرای دستورالعملها و بخشنامه های صادره از طرف وزارت آموزش و پرورش در کلیه امور آموزش و پرورش در کلیه امور اموزشی ، پرورشی ، اداری ومالی .
21- همکاری با ادارات کل و ارگانها وموسسات در سطح استان در موارد مرتبط ومشترک .
22- نظارت بر انجام کلیه فعالیتهای تحقیقاتی در سطح استان و ارائه پیشنهادات لازم در این زمینه به واحدهای برنامه ریزی در وزارت آموزش و پرورش بمنظور پیشبرد برنامه های آموزش وپرورش .
23- صدور موافقت اصولی تاسیس مدارس غیرانتفاعی ،آموزشگاه های علمی آزاد و دستورالعمل ثبت نام وتعیین شهریه مدارس غیر انتفاعی و آموزشگاه های علمی آزاد.
24- برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت و آموزشگاه های علمی - فرهنگی .
25- امضاء صدور گواهی نامه های فارغ التحصیلان مراکز ضمن خدمت فرهنگیان اعم از کاردانی و کارشناسی (توضیحا" از جانب مقام عالی وزارت ، رئیس سازمان آموزش و پرورش و از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشو، رئیس سازمان مربوطه امضاء نمایند.
26- انجام نیازسنجی ، طراحی دوره ، ثبت نام واجرای برنامه ادامه تحصیل معلمان دیپلمه در دوره کاردانی وکارشناسی براساس توان و ظرفیت ها و پتانسیلهای استانی .
27- استخدام آزاد از طریق آزمون بر حسب نیاز نواحی ومناطق به صورت موردی .
28- تهیه شیوه نامه های سازماندهی ، در رده های تابستانی ،تقویم اجرائی ودستورالعمل های ثبت نام .
29- اجرای دوره های ضمن خدمت مربیان کار ودانش .
30- تاسیس مراکز پیش دانشگاهی هنر.
31- صدور احکام استخدامی - حقوقی - انتصاب - ارتقاء- مرخصی تشویقی - محکومیت - انتقال - همترازی - ماموریت - استعفا- بازخریدی - بازنشستگی کارکنان .
32- توسعه رشته وتاسیس مراکز فنی وحرفه ای وکار و دانش و انحلال و جابجایی رشته های مراکز فنی و حرفه ای کار ودانش .
33- توزیع هزینه سرانه بین واحدهای آموزشی در سطح استان .
34- توسعه و جلب مشارکت بخش غیر دولتی بر اساس ماده 88قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با پرداخت هزینه سرانه .
35- واگذاری واحدهای آموزشی موجود به بخش غیر دولتی براساس ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باپرداخت یارانه

وظایف جوزه مرکزی وزارت راه وترابری شامل امور راهبردی (سیاستگذاری ، برنامه ریزی ونظارت ):
1- مطالبه ، تهیه و تنظیم برنامه های جامع وهماهنگ به منظور تعیین خط مشی های اجرایی در زمینه ترابری کشور و اجرای آنها.
2- تهیه و تنظیم ضوابط ومعیارهای لازم برای احداث و نگهداری تاسیسات زیربنایی با توجه به مقتضیات و پیشرفتهای وسائل ترابری و نظارت بر اجرای آنها.
3- بررسی روشهای ساختمانی ، نگهداری و بهره برداری راهها،راه آهن ، بنادر و فرودگاهها.
4- طبقه بندی کلیه تاسیسات زیر بنایی ترابری وتعیین مشخصات فنی و مهندسی آنها وهمچنین تعیین تکشیلات دستگاه هایی که باید از هر یک از آنها نگهداری نمایند.
5- تعیین مشخصات مجاز وسایل ترابری در بهره برداری ازتاسیسات فنی ومهندسی آنها و همچنین تعیین تشکیلات دستگاه هایی که باید از هر یک از آنها نگهداری نمایند.
5- تعیین مشخصات مجاز وسایل ترابری در بهره برداری ازتاسیسات زیربنایی وترابری .
6- بررسی درباره راه های ترابری بین المللی و نحوه ارتباط با آنها وعنداللزوم پیشنهاد قراردادهای دو جانبه با دولتها و موسسات خارجی و پیوست به موافقت نامه های بین المللی ومنطقه ای .
7- بررسی نیازمندی ها وشناسایی مجموع خدمات و ظرفیت ترابری کشور اعم از راه ها، راه آهن ، راه های آبی ، راه های هوایی وخطوط لوله به منظور تهیه برنامه ها وارائه توصیه های لازم به سازمانهای مربوط.
8- ایجاد خطوط پایگاه های مواصلاتی اختصاصی زمینی ، دریایی و هوایی با توجه به برنامه ها و نیازمندی های ترابری کشور.
9- بررسی وارائه پیشنهادهای لازم با سازمانهای مربوط درباب سیاست نرخ گذاری خدمات جنبی آن .
.1- تعیین ضابطه ها ومعیارهای فنی ، اقتصادی وایمنی ترابری در راه های زمینی ، دریایی و هوایی و نظارت بر اجرای آنها.
11- تعیین ضابطه ها و معیارهای لازم برای ایجاد، اداره وتوسعه موسسات ترابری اعم از آنکه در داخل و یا در خطوط بین المللی فعالیت داشته باشند ونظارت بر فعالیت آنها.
12- تهیه طرح مقررات و آئین نامه های مربوط به صدور اجازه تاسیس موسسات دفاتر شعبه ها و نمایندگی های ترابری خارجی که در کشور فعالیت می کنند و نظارت بر فعالیت آنها با جلب نظر وزارت کشور.
13- تعیین ضابطه ها ومعیارهای لازم به منظور تنظمی امورمربوط بهترابری سازمانهای دولتی به استثنای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به همکاری دستگاه های مربوط و ایجاد هماهنگی وتمرکز امور مذکور.
14- تعیین ضوابط و معیارها واتخاذ سیاستهای لازم برای تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در امور مربوط به ترابری .
15-بررسی در زمینه حریم های تاسیسات زیر بنایی ترابری وتهیه وتنظیم مقررات موردنیاز برای پیشنهاد به مراجع صلاحیت دار و نظارت بر اجرای آنها.
16- بررسی نیازمندی های کشور از نظر خدمات خاکشناسی و شناسایی مصالح ساختمانی .
17- بررسی نیازمندی های کشور از نظر شناسایی راه های آبی و دریا و اقیانوسها.
18- تهیه آئین نامه های مجازات خلافی باموافقت وزارت دادگستری و وزارت کشور و پیشنهاد قوانین ومقررات لازم درباره رسیدگی به موارد خلاف از مقررات ترابری کشور.
19- بررسی نیازمندی های ترابری کشور وتعیین اولویت های اجرایی آنها و تهیه واجرای برنامه های دراز مدت میان مدت وکوتاه مدت به منظور رفع این نیازمندیها با توجه به برنامه های عمرانی کشور.
20- انجام کلیه امور مربوط به خدمات هواشناسی کشور و ارائه آنها به بخش عمومی و خصوصی .
21- سایر وظایف قانونی مربوط که به عهده وزارتخانه است .

وظایف واحدهای استانی وزارت راه وترابری
1- جلوگیری از بهره برداری وسائل ترابری خارج از مشخصات مجاز در استفاه از تاسیسات زیربنای ترابری .
2- احداث ، بهره برداری و نگهداری راه های استانی .
3- نظارت مستمر بر حسن اجرای نظام نوبت گیری وامر بارگیری و تخلیه کالاهای وارداتی وصادراتی استان بمنظور جلوگیری از ضایعات و بالابردن کارائی .
4- نظارت بر موسسات حمل ونقل و اجرای شرح خدمات و صدور بارنامه و سایر اسناد و مدارک مربوط به حمل ونقل که توسط موسسات حمل ونقل اعمال واجرا می شود.
5- نظارت بر موسسات حمل ونقل و اجرای شرح خدمات و صدور بارنامه و سایر اسناد ومدارک مربوط به حمل ونقل که توسط موسسات حمل ونقل اعمال واجرا می شود.
5- نظارت بر اجرای ضوابط و معیارهای تعیین شده برای ایجاد و توسعه موسسات و پایانه های ترابری جاده ای و اعلام نظر در مورد ثبت شرکتهای حمل ونقل جاده ای و همکاری با دستگاههای مسئول و ناظر بر تعاونی های حمل ونقل .
6- نظارت بر امور وسایط حمل ونقل داخلی وخارجی در رابطه با راه های ترانزیت در حدود ضوابط ودستورالعملهای صادره از مرکز و همچنین جمع آوری آمار و اطلاعات در ارتباط با بهره برداری از راههای ترانزیت .
7- اجرای کنترل اوزان از طریق پاسگاه های توزین دائمی و اکیپ های کنترل توزیع و تهیه و اجرای طرحهای آمارگیری وجمع آوری اطلاعات مربوط به حمل ونقل از طریق مراکز اطلاعاتی حمل ونقل .
8- اجرای قوانین مقررات حمل بار ومسافر و نظارت بر اجرای آنها از جمله صدور پروانه ها و اجازه نامه های ترافیکی و همچنین وصول مالیاتها وعوراض حمل ونقل و جرائم تخلف از مقرارت حمل و نقل طبق مقررات و دستورالعمل های صادره .
9- بررسی شبکه حمل ونقل جاده ای استان وامکانات موجودبمنظور تعیین نارسائی ها وایجاد هماهنگی میان بازوهای متخلف حمل ونقل و ارائه پیشنهادات لازم در ارتباط با راه های روستائی ، فرعی ، اصلی و آزادراهها.
.1- بررسی و شناسائی مشخصات وسائل ترابری جاده ای و عوامل ذی اثر در عرضه وتقاضای خدمات ترابری جاده ای (باربری ومسافری ) بمنظور استفاده در برنامه ریزی و تصمیمات مربوط به حمل ونقل جاده ای .
11- شناسائی و بررسی میزان و تحولات بار ومسافر به تفکیک نوع ومبادی ومقاصد بویژه محصولات دولتی .
12- ایجاد تسهیلات لازم جهت بیمه کالاهای مورد حمل ونقل ( از مبداء بارگیری تا مقصد).
13- برنامه ریزی و تهیه خط مشی و ساختمان وتوسعه راه های فرعی منطقه ای و روستائی با هماهنگی با واحدهای برنامه ریزی استان با توجه به نیازها و اولویتها وامکانات مالی .
14- شرکت در تنظیم موافقت نامه های ارسالی به سازمان برنامه و بودجه در مورد احداث وتوسعه راه های فرعی روستائی .
15- مطالعه و تهیه طرح راهسازی و بهسازی راهها راسا" یا توسط مهندسان مشاور و کنترل و تصویب آن .
16- انتخاب مهندسان مشاور با توجه به ضوابط مورد عمل و نظار بر کارآنها.
17- نظارت بر تهیه واجرای طرحهای راهسازی .
18- کنترل وتایید صورت کارکرد(حق الزحمه ) مهندسان مشاورطرف قرارداد براساس مقررات و ضوابط مربوط.
19- تهیه وتنظیم صورت کراکردهای موقت و قطعی پیمانکاران (راسا" یا از طریق مهندسان مشاور) و رسیدگی و ارائه صورت وضعیت موقت قطعی با اداره پیمان و رسیدگی جهت تسویه حساب نهائی .
.2- تهیه و بررسی و تصویب صورت مجالس پیشنهادی و اجرائی پیمانکاران راه های فرعی و روستائی طرف قرارداد طبق ضوابط.
21- تایید اتمام کار پیمانکاران جهت تشکیل کمیسیون های تحویل موقت و قطعی .
22- پیگیری و نظارت مداوم بر حسن جریان پیشرفت برنامه های راهسازی وارجای مشخصات فنی در کلیه عملیات راهسازی .
23- بررسی وارائه پیشنهاد مربوط به اجرای طرحهای راهسازی .
24- بررسی وتعیین اولویت کارهای راهسازی و مطالعه راهسازی .
25- تهیه برنامه نگهداری و ترمیم راه های ارتباطی اصلی و فرعی و روستائی استان .
26- اجرای عملیات ترمیم راه ها وابنیه فنی .
27- احداث راه های انحرافی در مواقع ضروری .
28- انجام عملیات لازم جهت باز نگهداشتن راه های استان بمنظور تامین عبور ومروز.
29- تهیه طرح تعمیرگاه ها، راهدارخانه وتاسیسات جانبی جدید در راهها.
30- همکاری با پلیس راه در موردایمنی عبور ومرور درجاده ها.
31- انجام امور مربوط به ایمن سازی جاده های استان .
32- حفظ حریم قانونی راه ها و پیشنهاد حریم لازم جهت راه های جدید.
33- شرکت در کمیسیون های مقوت و قعطی راه های ساخته شده مربوط به طرحهای ملی و استانی .
34- بررسی اعتبارات لازم جهت نگاهداری راه ها در سطح استان و تخصیص آن به ادارات راه وترابری شهرستان .
35- بازدیدی مستمر از پلها وابنیه فنی در حوزه استحفاظی و جمع آوری اطلاعات و ضبط در بانک اطلاعات .
36- اجرای مفاد ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بر انجام امور مربوط به راهداری و فعالیتهای مذکور در بندهای 26 ، 27 ، 28 ، 31 و 35.

وظایف حوزه مرکزی وزارت کار وامور اجتماعی شامل امور راهبردی (سیاستگذاری ، برنامه ریزی ونظارت ):
1- حل و فصل مسایل ومشکلات جامع کارگری و کارفرمایی به منظور برقراری نظام منطقی روابط کار از طریق اتخاذ تدابیر قانونی و تمهیدات لازم با بهره گیری از ساز وکارهای سه جانبه گرایی در موارد مختلف .
2- سیاستگذاری ، برنامه ریزی و نظارت در زمینه مزد و سایر نظامهای جبران خدمت کارگران .
3- تعیین سایستها و راهبردهای اشتغال و برنامه ریزی مربوط به آن در چهارچوب برنامه هاوسیاستهای کلان دولت .
4- تعیین سیاستها و خط مشی های لازم در زمینه استفاده کشور از خدمات نیروی کار خارجی در چهارچوب برنامه ها و سیاستهای دولت ونظارت بر اشتغال آنان بر اساس قوانین ومقررات مربوط.
5- مطالعه و پژوهش در خصوص ویژگی های نیروی کار، علل بیکاری و عوامل موثر بر نوسانات بازار کار و ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب در راستای نیل به اشتغال کامل و تعدل عرضه و تقاضای نیروی کار.
6- تهیه پیش نویس قوانین ومقررات و ضوابط، میزانها و توصیه نامه های ایمنی وتنظیم واجرای طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی بمنظور بهبود و سالم سازی محیط کار.
7- تهیه اطلاعات وآمار مربوط به نیروی کار وکارگاها بمنظور فراهم آوردن امکانات لازم جهت استفاده در تهیه و تنظیم برنامه های اقتصادی واجتماعی کشور.
8- مشارکت در برنامه ریزی ، هدایت ، نظارت و پیش بینی تمهیدات لازم بمنظور اعزام نیروی کار به خارج از کشور.
9- نظارت بر اشتغال اتباع خارجی و صدور مجوزهای لازم بر اساس قوانین ومقررات مربوط.
10- ایجاد مراکز خدمات اشغال و بررسی درخواست ایجادکاریابی های غیر دولتی ، اعمال حمایتهای قانوین و نظارت بر امور کاریابی های مزبور.
11- ایجاد شبکه اطلاع رسانی بازار کار ومدیریت آن جهت ارائه اطلاعات به متقاضیان کار، کارفرمایان ، سرمایه گذاران و برنامه ریزان در سطح کشور از طریق همکاری وزارتخانه ها، موسسات ونهادها و بنگاه های اقتصادی .
12- مشارکت درتصمیم سازهای سازمان بین المللی کاروسازمانهای تخصصی ذیربط با توجه به مواضع اصولی کشور واتخاذ تدابیر لازم جهت پیگیری تخصصی ذیربط با توجه به مواضع اصولی کشور واتخاذ تدابیر لازم جهت پیگری واجرایی کردن توصیه نامه ها و مقاوله های بین المللی .
13- تعمیم و گسترش نهادهای مدنی روابط کار از طریق گسترش فرهنگ استفاده از مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار و سه جانبه گرایی به منظور مشارکت هرچه بیشتر نیروی کار در اداره امور و توسعه بنگاه های اقتصادی و بهبود شرایط کار.
14- مطالعه ، سیاستگذاری و برنامه ریزی جهت ارتقاء فرهنگ کار.
15- برنامه ریزی ، پیگیری و نظارت بر انجام امور ورزشی ،تفریحی فرهنگی کارگران ومشارکت در فراهم آوردن امکانات و تاسیسات موردنیازآنان .
16- تهیه وتنظیم لوایح وارائه پیشنهادات لازم بمنظور تحقق اهداف قانونی وزارتخانه .
17- انجام مطالعات و پژوهش های علمی - کاربردی در زمینه مسائل کار.
18- تهیه واجرای برنامه های آموزشی در زمینه مسایل کاربمنظور آشنایی کارگران و کارفرمایان وکارشناسان با قوانین ومقررات ذیربط.
19- سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان در زمینه بهبود رفاه اجتماعی جامعه کارگری .
20- سیاستگذاری و برنامه ریزی وتعیین ستانداردهای آموزشهای مهارتی تخصصی .
21- استقرار نظارم آموزش های فنی و حرفه ای کوتاه مدت ، با ارزش وعناوین مناسب جهت تکمیل هرم نیروی انسانی کشور.
22- ارائه خدمات کارشناسی ، تسهیلات مالی و سرمایه گذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت اجرای طرحهای اشتغالزا وخود اشتغالی .
23- تهیه ، تولید و بهنگام سازی آمار واطلاعات ((پایگاه اطلاعات کار از طریق اجرای طرحهای آماری و تدوین فرهنگی ملی مشاغل .
24- حفظ و سیانت از نیروی کار کشور.
25- تنظیم روابط کار.
26- نظارت بر اجرای صحیح قانون کار و سایر قوانین ومقررات مربوطه .
27- توسعه مهارتهای نیروی کار کشور وارائه آموزشهای مهارتی در سطوح مختلف .
28- سایر وظایف قانونی مربوط که به عهده وزارتخانه است .

وظایف واحدهای استانی وزارت کار امور اجتماعی
1- رسیدگی به اختلافات و شکایت کارگری و کارفرمایی از طریق تشکیل مراجع حل اختلاف بمنظور حل و فصل اختلافات با توجه به قانون کار مقررات مربوطه .
2- راهنمایی وارشاد کارگران در مورد چگونگی انعقادپیمانهای دسته جمعی .
3- نظارت بر اجرای طرحهای طبقه بندی مشاغل کارگری با هماهنگی اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت .
4- بررسی طرحهای مزد و بهره وری و رسیدگی به قراردادهای پاداش افزایش تولید.
5- بازرسی مستمر از کارگاهها وکارخانجات حوزه عملکردوبرقرار کردن مبانی حفاظتی و بهداشتی وایمنی کار وانطباق شرایط کار با قوانین ومقررات ذیربط.
6- انجام امور مربوط به تشکیلات کارگری و کارفرمایی با توجه به قوانین ومقررات و آئین نامه های ذیربط.
7- انجام اقدامات لازم در زمینه اجرای قانون ومقررات بیمه بیکاری .
8- انجام مطالعات و بررسی های لازم بمنظور شناخت امکانات و پتانسیل استان در زمینه ایجاد اشتغال وارائه راه کارهای مناسب
9- راهنمایی و ارائه خدمات لازم در جهت بکارگماری متقاضیان شغل از طریق ایجاد هماهنگی لازم با واحدهای مشمول قانون کار.
.1- انجام امور مربوط به متقاضیان استفاده از تسهیلات اعتباری تبصره های بودجه کل کشور مرتبط با اشتغال .
11- ارائیه طرحهای تیپ اشتغالزا به متقاضیان ونظارت بر اجرای آنها.
12- انجام امو رمربوط به اشتغال اتباع خارجی براساس مقررات و دستورالعملهای مربوط.
13- فراهم ساختن امکانات رفاهی جهت کارگران از طریق ترغیب و تشویق کارفرمایان به ایجاد تاسیسات وارائه خدمات رفاهی در کارگاهها و ایجاد تسهیلات لازم در جهت تامین مسکن وانجام سایر اقدامات حمایتی در چهارچوب قوانین ومقررات ذیربط.
14- ایجاد، توسعه و نگهداری مجموعه های ورزشی ، تفریحی و فرهنگی کارگران .
15- اجرای قانون و آئین نامه های تشکلهای کارگری وکارفرمایی در سطح استان .
16- تهیه و تنظیم واجرای طرحها وبرنامه های مرتبط بافرهنگ اسلامی کار در کارگاه ها براساس اهداف و وظایف وزارتخانه .
17- مشارکت و همکاری در زمینه تهیه واجرای طرحهای آماری با واحدهای ستادی ذیربط.
18- انجام امور مربوط به صدور شناسنامه کار کارگران .
19- مطالعه ، تحقیق و تجزیه وتحلیل مسائل گوناگون حفاظت فنی و بهدشات کار وارائه راه حلهای مناسب به منظور پیشگیری ازحوادث ناشی از کار.
20- تربیت نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز صنایع کشور در جهت رسیدن به اشتغال کامل در چهارچوب برنامه ها و سیاستهای دولت .
21- انجام امور حقوقی مربوط به عملکرد در حدود اختیارات با هماهنگی واحد حقوقی .

وظایف حوزه مرکزی وزارت تعاون شامل امور راهبردی ( سیاستگذاری ، برنامه ریزی و نظارت ):
1- نظارت بر حسن اجرای قوانین ومقررات بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران .
2- تهیه لوایح قانونی وآئین نامه های قانون مذکورواساسنامه ها و آئین نامه های تعاونیها مطابق قانون بخش تعاون .
3- جلب و هماهنگی حمایتها، کمکها، تسهیلات و امکانات دولتی و عمومی جهت بخش تعاونی با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط واز طریق انعقاد تفاهم نامه های لازم .
4- تشویق وکمک وهمکاری در تاسیس و گسترش تعاونی ها با جلب همکاری و مشارکت عموم مردم و شوراهای اسلامی کشور.
5- ایجاد زمینه های همکاری و هماهنگی و تعاون بین تعاونی هاو همچنین بین اتحادیه های تعاونی یا بین بخش تعاونی و سایربخشهای اقتصادی .
6- کمک به فعالیتهای تبلیغاتی ، آموزشی ، فرهنگی ، فنی ،علمی ، تحقیقاتی و صنعتی لازم برای بخش تعاونی با همکاری اتحادیه های تعاونی .
7- شرکت در مجامع بین المللی تعاون بعنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران .
8- تنظیم برنامه های ترویجی و آموزش تعاون برای تفهیم وتعمیم روشها و برنامه های مختلف تعاونی وانتشار کتب و نشریات مورد لزوم تعاونی .
9- انجام تحقیقات آماری و اطلاعاتی و مطالعه درباه فعالیت تعاونیها در زمینه شناخت نارسائی ها ونیازهای آنها وهمچنین توانائیها وامکانات آنها بمنظور استفاده در برنامه ریزی های مربوط.
10- ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه فعالیت تعاونی ها در امور تولیدی .
11- برنامه ریزی برای فراهم آوردن موجبات صدور تولیدات بخش تعاونی .
12- تهیه و تنظیم طرحهای اساسی بمنظور فراهم آوردن موجبات تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
13- فراهم آوردن تسهیلات لازم در جهت دستیابی تعاونی ها به مواد اولیه و وسایل و کالاهای موردنیاز.
14- سیاستگذاری ، تعیین خط مشی و برنامه ریزی در حدودمقررات و اختیارات برای توسعه و رشد بخش تعاونی .
15- اجرای بند17 ماده 66 قانون بخش تعاون در مورد اتحادیه های تعاونی سراسری و شرکتهای فرااستانی .
16- فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تهیه ، ایجاد، توسعه ، بازسازی ، نوسازی واحدهای تعاونی ونظارت بر امورآنها.
17- تامین شرایط و فراهم آوردن امکانات برای سرمایه گذاری بخش تعاونی جهت ایجاد تعاونیها با اولویت تعاونی های تولیدی .
18- تنظیم برنامه و تعیین نحوه کمکهای اعتباری در حدود مقررات واختیارات از طریق بانکهاوموسسات اعتباری وکمکهای دولتی به تعاونیها.
19- مشارکت ، ایجاد، توسعه و بهره برداری و سرمایه گذاری در تعاونیها و نیز انتقال یا واگذاری و فروش سهام دولت درواحدهای تولدی و توزیعی به بخش تعاونی ضمن رعایت مفاد تبصره ماده 17 قانون بخش تعاونی .
20- عضویت در شورای اقتصاد، شورای عالی صنایع ، شورای پول و اعتبار، مجمع عمومی بانکها، شورای عالی معادن وکمیسیونهای مربوط به صادرات و واردات کشور و سایر مجامع با نظر هیئت دولت
21- مشارکت در تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات کشور و همکاری با موسسات علمی ، فنی و اقتصادی بین المللی و قبول عضویت و شرکت در سازمانها، شوراها و مجامع بین الملی مربوط به امور تعاونی .
22- صدور مجوز موضوع بند4 ماده 51 قانون بخش تعاونی برای اتحادیه های تعاونی سراسری وتعاونی های فرااستانی .
23- عضویت در انجمن نظارت بر انتخابات شرکتهاو اتحادیه های تعاونی واتاق تعاون موضوع ماده 68 قانون بخش تعاونی که ریاست آن را نماینده وزارت تعاون بر عهده دارد.
24- نظارت بر تشکیل اتاق تعاون ، بررسی و تایید نهایی اساسنامه و آئین نامه های اتاق توسط وزیر تعاون موضوع ماده 57 و بندالف تبصره 1 ماده 59 قانون بخش تعاونی ، تعیین یک نفرنماینده برای عضویت در هیات بازرسی اتاقهای تعاون و نظارت بر فعالیت آنها، موضوع (ماده 63 قانون بخش تعاونی ).
25- سیاستگذاری و برنامه ریزی برای وصول ومصرف 4% حق تعاون و آموزش موضوع بند3 ماده 25 قانون بخش تعاونی .

وظایف واحدهای استانی وزارت تعاون
1- اجرای قوانین ومقرات مربوط به بخش تعاونی در سطح استان .
2- تشویق و کمک و همکاری در تاسیس و گسترش تعاونیها باجلب همکاری و مشارکت عموم مردم و شوراهای اسلامی کشور.
3- ایجاد زمینه های همکاری و هماهنگی و تعاون بین تعاونیها و همچنین بین اتحادیه های تعاونی یا بین بخشهای تعاونی و سایر بخشهای اقتصادی .
4- کمک به شرکتها و اتحادیه های تعاونی در ارائه خدمات حقوقی ، مالی ، حسابداری و حسابرسی ودیگر خدمات موردنیاز.
5- اجرای برنامه های توزیع و آموزش تعاون برای تفهیم وتعمیم روشها و برنامه های مختلف تعاونی وانتشار نشریات مورد لزوم .
6- راهنمایی مسئولان تعاونیها در امور حقوقی ، مالی ، اداری و هدایت آنها در جهت استفاده از روشها و سیستم های بهتر وهمچنین ایجاد هماهنگی در اعمال کمکهای فنی ، اداری ، مالی و غیره توسط دستگاههای ذیربط به منظور اداره صحیح تعاونیها.
7- ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه فعالیت تعاونیها در امور تولیدی و فراهم آوردن موجبات صدور تولیدات آنها.
8- جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که بهرنحو از نام تعاونی سوءاستفاده می کنند.
9- فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تهیه طرح ، ایجاد، توسعه ، بازسازی و نوسازی واحدهای تعاونی ودستیابی به وسایل وکالاهای موردنیاز وهمچنین نظارت بر امور آنها.
.1- صدور مجوز ثبت و تشکیل تعاونی ها موضوع بند4 ماده 51 قانون بخش تعاونی .
11- تامین شرایط و فراهم آوردن امکانات برای سرمایه گذاری بخش تعاونی جهت ایجاد تعاونیهابا اولویت تعاونی های تولیدی .
12- تشکیل تعاونی در بخش کشاورزی .
13- اجرای مفاد بند17 ماده 66 قانون بخش تعاونی با هماهنگی حوزه ستادی وزارتخانه .
14- انجام تحقیقات آماری و اطلاعاتی ومطالعه درباره فعالیت تعاونی ها در زمینه شناخت نارسایی ها و نیازهای آنها وهمچنین توانایی ها وامکانات به منظور استفاده در برنامه ریزی های مربوط.
15- صدور مجوز انحلال تعاونی های موضوع تبصره 2 ماده 56 قانون بخش تعاونی به استثنای تعاونی های فرااستانی و اتحادیه های تعاونی سراسری .
16- انجام معاملات لازم وارائه خدمات مورد نیازتعاونی ها.
17- تشکیل مجامع عمومی تعاونی های موضوع تبصره 2 ماده 35 قانون بخش تعاونی به استثنای شرکتهای تعاونی فرا استانی واتحادیه های تعاونی سراسری .
18- اعما لوظایف واختیارات وزارت تعاون در مورد اتاقهای تعاون با حوزه عمل استانی .
19- فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تهیه طرح ، ایجاد، توسعه ، بازسازی ، نوسازی واحدهای تعاونی ونظارت بر امور آنها.
20- سلب مزایا از تعاونی هایی که برخلاف قانون ومقررات بخش تعاونی عمل نموده ویا برخلاف اساسنامه مصوب اقداماتی کرده باشند

اختیارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها
1- تشکیلات و سازماندهی :
بررسی ، اظهارنظر و تایید تغییرات تشکیلات ، وظایف و پستهای سازمانی دستگاه در چارچوب قوانین ومقررات وضوابط مربوط شامل :
1-1- ادغام واحدهای سازمانی در سطوح سازمانی اداره ، گروه ، مدیریت و سایر عناوین مشابه ، مشروط به عدم ارتقاء سطح سازمانی از محل ادغام آنها.
2-1- حذف واحدهای سازمانی مذکور به شرطی که موجب خدشه دار شدن و حذف وظایف اصلی دستگاه نگردد.
3-1- حذف انواع پستهای سازمانی به تبع حذف و یا ادعام واحدهای سازمانی و یا عدم ضرورت وجود پست .
4-1- انتقال پستهای سازمانی (به استثناء انتقال پست از واحدهای آموزشی وتحقیقاتی به سایر واحدها) در بین واحدهای استانی و یا بین واحدهای شهرستانی یک استان واز واحدهای استانی به واحدهای شهرستانی و بخش و از واحدهای شهرستانی به واحدهای بخش با توجه به ماهیت و حجم وظایف . تذکر:
- انتقال پستهای سازمانی از عناصر تقسیمات کشوری پایین به بالا مجاز نمی باشد.
- در صورتی که انتقال پستهای سازمانی موجب تنزل سطح سازمانی واحد مربوطه شود، تغییرات در عناوین سازمانی و سطوح مدیریتی اعمال گردد.
5-1- تغییر عنوان پستهای سازمانی به عناوین همسطح با توجه به کم وکیف وظایف مربوط با رعایت موارد زیر:
الف ) عدم تغییر عنوان پستهای اصلی به پستهای پشتیبانی .
ب ) عدم تغییر عنوان پستهای سازمانی غیرمدیریتی و سرپرستی به پستهای مدیرتی و سرپرستی .
ج) عدم تغییر عنوان پستهای سازمانی به پست سازمانی مشاور.
د) عدم تغییر عنوان پستهای هیات عملی به پستهای غیرهیات علمی در دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی و پژوهشی و پستهای قضایی ، آمزوشی و تحقیقاتی در دستگاه ها به پستهایاداری اعم از اصلی و پشتیبانی .
6-1- تبدیل پستهای ثابت سازمانی به پستهای موقت و بالعکس با رعایت مقررات مربوط.
7-1- ایجاد پست سازمانی با نام جهت مستخدمین شهید، آزاده و جانباز ازکارافتاده کلی و جانبازانی که توانایی انجام کارتمام وقت را ندارند با رعایت قوانین ومقررات مربوطه ( قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 30/6/1372 وآئین نامه اجرایی آن و بخشنامه شماره 4765/41 مورخ 2/2/1374 سازمان و تصویب نامه شماره 28862/ت 679 مورخ 6/5/377 هیات محترم وزیران و بخشنامه شماره 7232/11مورخ 20/10/1377 سازمان ).
8-1- تغییر عنوان پست سازمانی با نام مربوط به جانبازان و آزادگان به پستهای اصلی و تخصصی دستگاه بر اساس موارد ذیل :
- پست سازمانی با نام صرفا" جهت اختصاص به جانبازان و آزادگانی که تصدی پست را بر عهده دارند تغییر عنوان یابد.
- تغییر عنوان متناسب با شرایط احراز تجربی و تحصیلی جانبازان و آزادگان باشد.
2- استخدام
1-2- بررسی نیازهای نیروی انسانی دستگاه ها در طول سالهای بنرامه سوم توسعه درچارچوب مقررات و ضوابط استخدامی و صدور مجوزهای لازم استخدامی و صدور مجوز انتشار آگهی استخدام درچهار چوب برنامه جامع نیروی انسانی بخش دولتی موضوع مصوبه شماره 5145/ت 23842ه مورخ 12/2/1380 و سهمیه تعیین شده برای دستگاه موضوع مصوبه شماره 25296/ت 25086ه مورخ 29/5/1380 ضمن هماهنگی با دفاتر بخشی مربوط و در سقف سهمیه هر استان موضوع بخشنامه شماره 22513/105 مورخ 28/12/1380 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
2-2- رسیدگی و اعلام نظر در خصوص استعلامات مربوط به استخدام رسمی ، پیمانی ، تبدیل وضع استخدامی در چارچوب قوانین و مقررات و ضوابط مربوط.
3-2- بررسی احکام استخدام رسمی آزمایشی و قطعی به منظور حصول اطمینان از صحت صدور و رعایت مقررات مربوط و تایید آنهابر اساس ماده 19 قانون اسخدام کشوری و مجوزهای استخدامی مربوط.
4-2- اجرای دقیق وکامل مفاد مواد 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 15 ، 16 و 17 آئین نامه امتحانات یا مسابقات استخدامی و نحوه اجرای امتحانات ادواری مصوب مورخ 9/2/1381 شورای اموراداری واستخدامی کشور موضوع بخشنامه شماره 25215/105 مورخ 25/2/1381 سازمان .
5-2- انجام امور مستخدمان آماده به خدمت استان موضوع ماده 116،118و119 استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری و آئین نامه اجرایی مربوط.

3- آموزش و ارزشیابی
1-3- نظارت بر اجرای دوره های کوتاه مدت و بلند مدت آموزش دستگاه ها و اعلام مراتب فارغ التحصیلی و صدور گواهی نامه های مربوط با هماهنگی مراجع ذیربط.
2-3- انجام بررسی و تایید پیشنهاد درخصوص تمدیدماموریت آموزشی مازاد بر21ماده .
2-3- انجام برسی و تائید پیشنهاد درخصوص تمدید ماموریت آموزشی مازا بر21 ماه .
3-3- بررسی و اعلام نظر در مورد اعطای صرفا" یک گروه تشویقی به مستخدمین واجد شرایط موضوع بند(ب ) دستورالعمل تشخیص خدمات برجسته .
تذکر:
بررسی واعلام نظر در مورد اعطای گروه تشویقی دوم یااعطای دو گروه تشویقی به طور یکجا به مستخدمین واجد شرایط بر اساس بند (ب ) دستورالعمل تشخیص خدمات برجسته پس از بررسی و پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان توسط کمیته ذیربط در حوزه مرکزی سازمان انجام می پذیرد.
4-3- اتخاذ تصمیم در خصوص اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی (دوره شغلی ) که محتوای آن قبلا" به تایید واحد ذیربط در حوزه مرکزی سازمان رسیده است .
5-3- انجام بررسی لازم در خصوص دوره های آموزشی کوتاه مدت پیشنهادی دستگاه ها(دوره هایی که محتوای آن قبلا" به تایید نرسیده است ) و ارائه پیشنهاد به حوزه مرکزی سازمان جهت تایید و تصویب اجرای آن .
4- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است اختیارات زیر را در زمینه های برنامه ریزی تنظیم بودجه ، نظارت و تشخیص صلاحیت و رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری به واحدهای استانی خود واگذار نماید.
1-4- وظایف واختیارات سازمان در زمینه برنامه ریزی ، تنظیم بودجه و نظارت موضوع ماده 5 قانون برنامه و بودجه مصوبه سال 1351 در چارچوب بودجه جاری و عمرانی استانی و یا بودجه های متمرکزویا ردیفهای دیگری که به صورت جداگانه تفویض می گردد.
تبصره - نظارت مستمر بر اجرای برنامه های ملی به ویژه طرحهای عمرانی ملی که محل اجرای آن در استان قرار دارد و نظارت بر پیشرفت سالانه آنها موضوع بند6 ماده قانونی فوق الذکر درصورتی که در روش جاری سازمان وظایف استانی محسوب شود مشمول این بند خواهد بود.
2-4- اختیارات و مسئولیت توافق با دستگاه های اجرایی محلی در مورد شرح فعالیتهای جاری و شرح عملیات طرحهای عمرانی استانی و امضاء وابلاغ موافقت نامه های مربوط موضوع ماده 19 قانون برنامه و بودجه .
تبصره - در مورد آن بخش از اعتبارات غیر استانی که مبادله موافقتنامه توسط آن سازمان ضرورت داشته باشد به صورت موردی و طی ابلاغ جداگانه تفویض اختیار انجام خواهد شد.
3-4- اختیار تایید صلاحیت علمی و تخصصی جهت انعقاد قرارداد و یا اجرای طرحهای مطالعاتی از محل اعتبارات استانی موضوع تبصره ذیل ماده 22 قانون برنامه وبودجه .
4-4- تعیین وتشخیص بدهی ها ومطالبات ناشی از اجرای طرحهای عمرانی استانی به منظور تامین اعتبار آنها موضوع ماده 29 قانون برنامه و بودجه و ماده 63 قانون محاسبات عمومی کشور .
5-4- شرکت و عضویت در شوراها، کار گروه ها و سایر مجامع پیش بینی شده که در حوزه استان تشکیل می گردد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در آن قانونا" عضویت دارد و اتخاذ تصمیم می کند.
6-4- ابلاغ تخصیص اعتبارات جاری و عمرانی استانی پس ازتصویب در کمیته تخصیص اعتبار استان به استناد ماده 11 آئین نامه تخصیص اعتبار بودجه عمومی دولت ( موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجه) .
7-4- تشخیص صلاحیت و رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری به صورت استانی دررتبه های چهار و پنج رشته های ابنیه و راهسازی ورتبه سه در رشته های تاسیسات و تجهیزات ابنیه ، تاسیسات شهری ،آبیاری و زهکشی و توزیع و انتقال نیرو.
8-4- تشخیص صلاحیت و ربته بندی واحدهای خدمات مشاوراستانی در تمامی رشته ها، گرایشها و رتبه های مربوط.
9-4- اعمال اختیارات مربوط به عقد قراردادعاملیت یابانکهای عامل استان برای وجود اداره شده در چارچوب مقررات اعلام شده از دبیرخانه شورای عالی اشتغال کشور.
10-4- تشخیص صلاحیت و رتبه بندی شرکتهای انفورماتیکی درچارچوب مقررات اعلام شده از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور.
تبصره - سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها موظفند فهرست واحدهای خدمات مشاوره (حقیقی وحقوقی ) تشخیص صلاحیت شده در هررشته با گرایش را به همراه فهرست اشخاص حقیقی و شرکتهای پیمانکاری تشخیص صلاحیت شده در همه رشته ها، رتبه ها وطبقه هارا، هر شش ماه یکبار منشتر نموده وهرگونه تغییر به عمل آمده بعدی در فهرست استان ، اعم از ایجاد و تغییر و ارتقاء وکاهش و حذف رتبه وطبقه و صلاحیت را نیز بلافاصله به طور کتبی به واحد ذیربط در حوزه مرکزی سازمان ارسال نمایند.
5- اعمال اختیارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در رابطه با اجرای ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه اجرائی آن در سطح استان .

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
168402
تاریخ تصویب :
1381/07/20
تاریخ ابلاغ :
1381/09/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :