جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


شماره 43372/ت 27660ه 17/9/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 11/9/1381 بنا به پیشنهاد شماره 160706/101مورخ 4/9/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (27) قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب 1372- تصویب نمود:
ماده (37) آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، موضوع تصویب نامه شماره 26222/ت 304ه مورخ 2/8/1373 بشرح زیر اصلاح می شود:
ماده 37- هیات عالی نظارت موضوع ماده (22) قانون ، مرکب ازسه نفر از نمایندگان موضوع ماده (34) این آئین نامه به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران و یک نماینده از قوه قضائیه به ریاست رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور یا معاون وی تشکیل می شود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16842
تاریخ تصویب :
1381/09/11
تاریخ ابلاغ :
1381/09/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :