جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


شماره 43623/ت 27657ه 17/9/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 11/9/1381 بنا به پیشنهاد شماره 50399 مورخ 5/9/1381 وزارت امور اقتصادی ودارایی و به استنادبند (الف ) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1379- تصویب نمود:
روش و میزان سهام قابل واگذاری چهل ویک (41) شرکت زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی ساتکاب و جدول زمان بندی فروش به عنوان حداکثر زمان فروش بشرح فهرست پیوست که ممهور به مهر دفتر هیات دولت است ، تعیین می گردد.
معاون اول رئیس جمهور- محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16842
تاریخ تصویب :
1381/09/11
تاریخ ابلاغ :
1381/09/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :