جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


تاریخ : 5/8/1381 شماره دادنامه : 277 کلاسه پرونده :80/242

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
الف - به موجب نظریه شماره 2869/21/80 مورخ 2/10/1380 فقهاء محترم شورای نگهبان بند یک از شق 11 صورتجلسه مورخ 16/9/1363 شورای نظارت بر گسترش شهر تهران که تبدیل مستحدثات داخل طرح را به مصارف دیگر ممنوع نموده خلاف شرع شناخته شده است ، بنابراین به استناد قمست اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مصوبه مورد اعتراض در این قسمت صادر می شود.
ب - اعتراض نسبت به بند7 صورتجلسه مورخ 13/3/1360 شورای نظارت بر گسترش شهر تهران در زمینه تصویب خط کمربند سبز جدید وضرورت اجرای آن زیر نظر شهرداری تهران و با همکاری وزارت نیرو و وزارت کشاورزی قبلا" مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره 167 مورخ 22/5/1381 هیئت عمومی دیوان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط شناخته نشده است . بنابراین موردی برای رسیدگی واتخاذ تصمیم محدد در باب اعتراض به مصوبه شورای مذکور در این خصوص وجود ندارد و اعتراض نسبت به آن مشمول مدلول دادنامه فوق الذکر است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری -دری نجف آبادی

شماره ه/80/242 25/8/1381
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
موضوع شکایت وخواسته : ابطال مصوبات مورخ 13/3/1360 و 5/12/1360و 16/9/1363 مبادرت به ابداع طرحی به نام خط کمربند سبزجنوب تهران .
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، شورای نظارت بر گسترش شهرتهران به موجب مصوبات مورخ 13/3/1360 و 5/12/1360 و16/9/1363 مبادرت به ابداع طرحی به نام خط کمربند سبز جنوب تهران نسبت به ملک موکلین و برخی املاک دیگر نموده است و نهایتا" مقرر داشته اند که ( ... از تبدیل مستحدثات موکلین به مصارف دیگر جلوگیری گردد ... ) ، سپس شهرداری منطقه 19 تهران نیز بر این اساس طی نامه مورخ 19/4/1380 صریحا" اعلام داشته است که (... ملک موکلین در طرح کمربند سبز قرار گرفته و صدور پروانه مسکونی در آن ممنوع است ودفاتر اسناد رسمی مکلف می باشند که ملک را حداکثر به تعداد مالک اولیه به خریداران بعدی منتقل نمایندو از انتقال قطعی ملک به خریدارانی افزون تر از تعداد موکلین و یا واگذاری آن به شرکتهای تعاونی مسکن ممانعت بعمل آورند. علیهذا نظر به اینکه مصوبات واقدامات مربوط برخلاف اصول قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات مندرج در قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب سال 1352 و مواد30 و31 و32 قانون مدنی و مداخله مستقیم در صلاحیت شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران وهمچنین مغایر با موازین شرعی می باشد درخواست ابطال آنها را دارد.
مدیر کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 15585/317 مورخ 15/7/1381 اعلام داشته اند، نظر به اینکه هیات عمومی قبلا" به موضوع شکایت ( ابطال طرح خط کمربند فضای سبز جنوب تهران ) در پرونده کلاسه 80/361 رسیدگی و ضمن خلاف قانون ویا خارج از حدود اختیارات نشناختن مصوبه موصوف مبادرت به صدور دادنامه شماره 167 مورخ 22/5/1381 نموده اند، بنابراین مستندا" به رای وحدت رویه فوق الذکر، شکایت شاکی قابل استماع نبوده واز آن هیات تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مصوبات مورد شکایت طی نامه شماره 2869/21/80 مورخ 2/10/1380 اعلام داشته اند، موضوع خلاف شرع بودن مصوبات مورخ 13/3/1360 و5/12/1360 و16/9/1363 شورای نظارت بر گسترش شهر تهران در جلسه مورخ 29/9/1380 فقهای شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقهاء بشرح زیر اعلام می گردد: ( بند یک صورتجلسه شماره 49 شورای نظارت بر گسترش شهر تهران مورخ 16/9/1363 که تبدیل مستحدثات داخل طرح را به مصارف دیگر ممنوع نموده است ، خلاف شرع شناخته شد).
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
277
تاریخ تصویب :
1381/08/05
تاریخ ابلاغ :
1381/09/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :