جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


شماره 46986/ت 27672ه 23/9/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 18/9/1381 با توجه به نظر رئیس مجلس شواری اسلامی ، موضوع نامه شماره 4221ه/ب مورخ 27/7/1381 تصویب نمود:
آئین نامه اجرائی بندهای (الف ) و (ب ) ماده (49) برنامه سوم توسعه اقتصادی" href="/tags/57374/قانون-برنامه-سوم-توسعه-اقتصادی/" class="link">قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع تصویب نامه شماره 6558/ت 23995ه مورخ 22/2/1381 بشرح زیر اصلاح می گردد:
1- در مقدمه تصویب نامه عبارت ( و وزارت بهداشت ، درمان و اموزش پزشکی ) بعد از عبارت ( سازمان تامین اجتماعی ) اضافه می گردد.
2- متن زیر جایگزین ماده (6) می شود:
( ماده 6- اگر به طریقی محرز گردد که نیروی کار جدید معرفی شده قبل ازدوران برنامه سوم توسعه یا خارج از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار وامور اجتماعی در واحد مورد نظرفعالیت داشته و یا در زمان استفاده از مزایای این آئین نامه اشتغال به کار نداشته است ، کارگاه برای همیشه از تسهیلات این آئین نامه محروم و وزارت کار وامور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی مجازخواهند بود کارفرمای مربوط را تحت پیگیرد قانونی قرار دهند و ضرر و زیان وارد شده را از وی مطالبه ووصول نمایند) .
معاون اول رئیس جمهور- محمدرضاعارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16842
تاریخ تصویب :
1381/09/18
تاریخ ابلاغ :
1381/09/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :