جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 17/5/77 شماره دادنامه 95 کلاسه پرونده 76/149
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : دانشگاه آزاد اسلامی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4و19 دیوان عدالت اداری.
مقدمه : الف - شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 74/1033 موضوع شکایت شرکت سهامی مشهد ذوب وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی بطرفیت هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی خراسان بخواسته فسخ رای مورخ 25/6/76 بشرح دادنامه شماره 920 مورخ 19/7/75 حکم به فسخ رای مورد شکایت صادر نموده است. با اعتراض اداره کل کار و امور اجتماعی استان خراسان به دادنامه مذکور هیات تجدید نظر دیوان طی کلاسه پرونده ت 1/75/1045 دادنامه بدوی را فسخ نموده است.
ب : شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 74/371 موضوع شکایت شرکت سهامی خاص مشهد ذوب به طرفیت اداره کار استان خراسان بخواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف بشرح دادنامه شماره 553 مورخ 2/6/76 حکم به رد شکایت صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با فسخ دادنامه شماره 920 مورخ 19/7/75 شعبه چهارم دیوان در هیات تجدید نظر و رد شکایت شاکی , موضوع تعارض منتفی است و موردی برای اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری باقی نیست.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سید ابوالفضل موسوی تبریزی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
95
تاریخ تصویب :
1377/05/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :