جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 5/2/77 شماره دادنامه 20 کلاسه پرونده 76/280
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : خانم ناطقه نادری
موضوع شکایت و خواسته: نقض رای صادره از هیات تجدید نظر در پرونده کلاسه ت 3/76/426.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند, حکم قطعی هیات حل اختلاف اداره کار مورخ 3/7/74 که قطعی و لازم الاجراء بود صدر و بعضی از اموال محکوم علیه را نیز توقیف نموده اما در تاریخ 29/11/74 با نهایت تعجب اداره کل کار حکم مذکور را منفسخ نمودند در حالیکه مهلت اعتراض به رای منقضی گردیده بود. در این رابطه به دیوان شکایت و تقاضای رسیدگی و احقاق نمودم. سرانجام در تاریخ 31/3/76 بادادنامه 383 در پرونده کلاسه 75/233 شعبه دهم رای مجدد مورخ 29/7/74 هیات حل اختلاف را نقض و رسیدگی مجدد را به هیات همعرض احاله نمود. متاسفانه با این همه دلایل قاطع و روشن مبنی بر محقق بودن اینجانب هیات نظر دیوان در رسیدگی به اعتراض داره کار و امور اجتماعی تهران طی دادنامه شماره 362 مورخ 4/6/76 رای شعبه دهم را فسخ و شکایت را رد نموده است. این رای فاقد دلیل قانونی و بدون توجه به عنایت به دفاعیات اینجانب صادر گردیده , فلذا باستناد تبصره های الحاقی بمواد 15و18و19 قانون دیوان تقاضای رسیدگی و فسخ آن را داردم.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر باینکه از ناحیه اداره کار اعتراض موجهی نسبت به دادنامه شماره 383 مورخ 31/3/76 صادره از شعبه دهم بعمل نیامده و دادنامه مزبور نیز صحیحاً و در محدوده مقررات قانونی اصدار یافته, نقض آن فاقد وجاهت قانونی است . لذا دادنامه شماره 362 مورخ 4/6/76 هیات سوم تجدید نظر مستنداً به تبصره های 2و3 الحاقی بماده 18 قانون دیوان عدالت اداری, نقض و جهت رسیدگی مجدد به هیات دوم تجدید نظر محول می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سید ابوالفضل موسوی تبریزی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
20
تاریخ تصویب :
1377/02/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :