جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 17/5/77 شماره دادنامه 100 کلاسه پرونده 76/204
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : اداره کل حقوقی شهرداری تهران.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دهم دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف . شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/645 موضوع شکایت آقای غلام مکی بطرفیت شهرداری منطقه 11 تهران بخواسته اعتراض نسبت به رای مورخ 10/3/73 کمیسیون تجدید نظر ماده صد قانون شهرداری بشرح دادنامه شماره 451 مورخ 31/4/75 نسبت به سهم شاکی رای مورد شکایت را نقض و رسیدگی مجدد به کمیسیون همعرض احاله نموده است.
ب. شبه دهم در رسیگی بپرونده کلاسه 73/646 موضوع شکایت آقای محمد جعفر ساده خو بطرفیت شهرداری منطقه 11 تهران بشرح دادنامه شماره 797 مورخ 17/6/76 نسبت به سهم شاکی شکایت را رد نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر باینکه تفاوت مدلول دادنامه های فوق الذکر متضمن احکام متناقض براساس استنباط متفاوت از مقررات قانونی واحد در وارد مشابه نیست, مورد از مصادیق آراء متعارض موضوع ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سید ابوالفضل موسوی تبریزی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
100
تاریخ تصویب :
1377/05/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :