جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 17/5/77 شماره دادنامه 97 کلاسه پرونده 76/206
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : آقای رسول گلکار فرد
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 15 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف: شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده 74/348 موضوع شکایت آقای رسول گلکار فرد و ... بطرفیت شهرداری منطقه یک شیراز بخواسته لغو پروانه ساختمانی بشرح دادنامه شماره 103 مورخ 1/2/76 حکم به رد شکایت صادر نموده است.
ب. شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/49 موضوع شکایت آقای غلامحسین منصور آبادی و خانم منیژه منصور آبادی بطرفیت شهرداری منطقه یک شیراز بخواسته ابطال رای کمیسیون ماده 100 شهرداری و تایید پروانه صادره و اجازه فعالیت ساختمانی و شغلی بشرح دادنامه شماره 633 مورخ 21/7/76 حکم به ورود شکایت صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر باینکه تفاوت مدلول دادنامه های فوق الذکر متضمن احکام متناقض بر اساس استنباط متفاوت از مقررات قانونی واحد در موارد مشابه نیست , مورد از مصادیق آراء معارض موضوع ماده 20 قانون دیوان تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سید ابوالفضل موسوی تبریزی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
97
تاریخ تصویب :
1377/05/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :