جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 17/5/77 شماره دادنامه 93 کلاسه پرونده 76/284
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : آقای حسن فرندی
موضوع شکایت و خواسته: علام تعارض آراء صادره از شعبه دوم دیوان عدالت اداری.
قدمه: الف - شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/1123 موضوع شکایت آقای علی راحتی طلب بطرفیت شهردای منطقه 2 یزد بخواسته نقض رای کمیسیون شماره 4 ماده صدور تعدیل جریمه تعیین شده بشرح دادنامه شماره 359 مورخ 24/4/75 چنین رای صادر نموده است, شاکی جهت احداث 720 متر مربع تقاضای پروانه ساختمان نموده و تمام مراحل آن را به پایان رسانده و عوارض مربوط را پرداخت نموده, النهایه قبل از تسلیم پروانه مربوطه مفقود گردیده و شاکی نیز با اطمینان بصدور پروانه اقدام به احداث بنا نمود, لذا تعیین جریمه در مورد 720 متر مربع بعنوان اینکه بدون پروانه احداث شده صحیح نمیباشد و لحاظ کمیسیون محترم تجدید نظر در رای معترض عنه بدون کسر 720 متر مربع از کل بنا اقدام به صدور رای و تعیین جریمه نموده بنظر مخدوش و با نقض آن پرونده به کمیسیون همعرض جهت رسیدگی مجدد با رعایت رای دیوان ارسال می گردد.
ب - شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/1693 موضوع شکایت آقای حسن مرندی بطرفیت شهرداری منطقه 2 یزد بخواسته نقض رای کمیسیون شماره 4 ماده صد قانون شهرداریها و تعدیل جریمه تعیین شده بشرح دادنامه شماره 2 مورخ 6/1/76 چنین رای صادر نموده است, هر چند که مراحل اولیه صدور پروانه انجام شده بود لکن بهر حال تا پروانه صادر نشود اقدام به احداث بنا بدون پروانه تلقی می شود, لذا تعیین جریمه برای مساحت 759 متر مربع بنای در حد تراکم بدون پروانه براساس تبصره 4 ماده صد و برای 261 متر مربع مازاد بر تراکم بموجب ذیل همان تبصره براساس تبصره 2 بمبلغ مزبور تخلفی از مقررات نبوده و ایرادی بنظر نمی رسد و به کیفیت مطروحه رای به رد شکایت صادر می گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت آلله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به صراحت ماده 10 قانون شهرداری که بموجب آن مالکین اراضی واقع در شهرها و حریم آن مکلف به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری گردیده اند و اقدام به احداث ساختمان قبل از تحصیل پروانه وجاهت قانونی ندارد, بنابراین دادنامه شماره 2 مورخ 6/1/76 که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می گردد. این رای به ستناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سید ابوالفضل موسوی تبریزی

نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
93
تاریخ تصویب :
1377/05/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :