جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 17/5/77 شماره دادنامه 92 کلاسه پرونده 76/185
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : خانم شهلا وچکی پسیخانی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف. شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/585 موضوع شکایت خانم شهلا کوچکی پسیخانی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش بخوایته صدور حکم مبنی بر استخدام بشرح دادنامه شماره 577 مورخ 13/5/76 حکم به ورود شکایت صادر نموده است.
ب . شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/318 موضوع شکایت خانم شهلا کوچکی پسیخانی بطرفیت آموزش و پرورش استان تهران بخواسته الزام به اشتغال - مطالبه ضرر و زیان ناشی از عدم ایفای بعهد بشرح دادنامه شماره 614 مورخ 25/5/76 حکم به رد شکایت صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه در خصوص شکایت شاکیه بموجب دادنامه شماره 577 مورخ 13/5/76 شعبه دهم حکم مقتضی صادر شده و بمرحله قطعیت رسیده است, صدور دادنامه شماره 614 مورخ 25/5/76 شعبه اول نسبت به همان مورد مذکور که واجد وصف اعتبار قضیه محکوم بها بوده موقعیت قانونی نداشته و بلحاظ انتقاء اثر حکم اخیرالذکر موضوع تعارض منتفی گردیده و مورد از مصادیق ماده 20 قانون دیوان محسوب نمی گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سید ابوالفضل موسوی تبریزی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
92
تاریخ تصویب :
1377/05/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :