جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 5/2/77 شماره دادنامه 23 کلاسه پرونده 77/6
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : آقایان احمد مهتدی و شفیع شفیعی.
موضوع شکایت و خواسته: نقض رای صادره از شعبه چهاردهم عدالت اداری در پرونده کلاسه 76/253
مقدمه: شکات طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته اند, شکایت طرح شده در شعبه چهاردهم دیوان ناظر به رای شماره 597 - 29/4/72 کمیسیون شماره 7 ماده 100 و رای شماره 751161 - 3/7/75 کمیسیون شماره 9 تجدید نظر شهرداری تهران, بوده است . آراء فوق درباره بازار روز خیابان نظام آباد شمالی صادر شده اند در این آراء استدلال شده است که نظر باینکه در این محل قبل از مرداد 52 سابقه کسب و پیشه وجود نداشته است بنابراین استفاده تجاری فعلی در این محل غیر قانونی است و این بازار و استفاده بایستی تعطیل شود. بموجب اسناد و املاک غیر قابل تردید در محلی که بازار روز در آن دایر شده است و در ساختمانی معادل 800 متر مربع سابقه کسب و پیشه قبل از تاریخ 28/6/52 و حتی پیش از این یعنی از سال 1340 وجود داشته است. اگر فرضاً بعداً ین محل بازسازی شده و سقف آن تعویض شده و یا کسب و پیشه قبلی تغییر یافته است این امور ماهیت و وصف محل را در اینکه قبل از 52 سابقه کسب و پیشه وجود داشته است تغییر نمی دهد. بنابمراتب و مدارک و مستندات موجود در پرونده درخواست نقض رای صادره از شعبه چهاردهم را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به مدرک ارائه شده از جمله نامه شماره 41880 - 11/3/72 برق منطقه ای بوعلی تهران که مبین نصب یک رشته انشعاب برق فازسی آمپر بشماره 2/359751 - 12/9/46 جهت کارگاه موزائیک سازی با مصرف تجاری و گزارش مورخ 15/11/52 ممیز حوزه 223 مالیاتی تهران که وضعیت پلاکهای مورد نظر بمساحت 1118 متر را بعنوان کارگاه موزائیک سازی و سایر مدارک موجود همگی حکایت از قدمت بنای تجاری و سابقه تجاری قبل از مرداد سال 52 می باشد. بنابراین اعتراض به دادنامه های شماره 2052 مورخ 12/9/76 شعبه چهاردهم وارد می باشد. مستنداً به تبصره های 2و3 الحاقی بماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نقض و جهت رسیدگی بشعبه شانزدهم محول می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سید ابوالفضل موسوی تبریزی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
23
تاریخ تصویب :
1377/02/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :