جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 5/2/77 شماره دادنامه 21 کلاسه پرونده 76/146
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم نیناگریکوریان.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره ازشعبه دوم دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف - شعبه دوم دیوان رسیدگی به پرونده کلاسه 74/865 موضوع شکایت آقای دکتر داریوش عباسی بطرفیت شهرداری منطقه 3 تهران بخواسته عتراض به رای کمیسیون ماده صد بشرح دادنامه شماره 177 - 16/4/76 حکم به ورود شکایت صادر نموده است . هیات تحدید نظر دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1928 - 1/10/76 اعتراض اداره کل حقوقی شهرداری تهران به دادنامه شماره 177 مورخ 16/4/76 صادره از شعبه دوم دیوان را وارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدوی شکایت را رد نموده است.
ب - شعبه دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 74/772 موضوع شکایت خانم نیاگریگوریا بطرفیت شهرداری منطقه 3 تهران بخواسته اعتراض نسبت به رای کمیسیون تبصره یک ماده صدو پایان کار بشرح دادنامه شماره 179 - 17/4/76 رای به رد شکایت صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هایت عمومی نظر باینکه دادنامه شاره 177 مورخ 16/4/76 شعبه دوم دیوان در پرونده کلاسه 74/865 بموجب دادنامه شماره 1928 مورخ 1/10/76 شعبه اول هیات تجدید نظر نقض و شکایت و؟ است بنابراین موضوع آراء متعارض و متناقض منتفی است و موجبی برای رسیدگی و امعان نظر نیست.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سید ابوالفضل موسوی تبریزی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
21
تاریخ تصویب :
1377/02/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :