جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 29/1/77 شماره دادنامه 10 کلاسه پرونده 76/265
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : آقای علی امیری ماربینی.
موضوع شکایت و خواسته: نقض رای صدره از شعبه هفدهم در پرونده 74/1149 و 74/1030.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند, بارای شعبه هفدهم مبنی برد شکایت اینجانب قربت 30 میلیون تومان سرقفلی ز ین رفته است زیرا کمیسیون تجدید نظر ماده صد قانون شهرداری حکم به تخریب دو باب مغازه که از سال 49 و قریب 25 سال است آنرا اجازه نموده ام صادر کرده است. بنابمراتب به تجویز قانون الحاق 5 تبصره به قانون دیوان تقاضای احقاق حق و نقض رای شعبه 17 را خواستارم.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه قواعد آمره مندرج در قسمت اخیر تبصره یک ماده صد قانون شهرداری درباب ضرورت ابلاغ جریان رسیدگی تخلفات ساختمانی مورد ادعای شهرداری در کمیسیونهای ماده صد به شخص ذینفع (مستاجر) رعایت نگردیده و به مدارک و مستندات پیوست پرونده در باب قدمت واحد تجاری توجهی بعمل نیامده است, لذا دادنامه شماره 566و 581 مورخ 4/6/76 هفدهم دیوان باستناد تبصره های 2و3 الحاقی بماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نقض و جهت رسیدگی بشعبه پانزدهم دیوان محول می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سید ابوالفضل موسوی تبریزی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
10
تاریخ تصویب :
1377/01/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :