جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 12/2/76 شماره دادنامه 31 کلاسه پرونده 76/236
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : آقای محمد طاهر اسد امرجی به وکالت از آقای علی اصغر ونکی.
موضوع شکایت و خواسته: نقض رای صادره از شعبه دهم در پرونده کلاسه 75/42.
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته اند, شعبه دهم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 75/42 به موجب رای شماره 920 - 5/7/76 به این علت که دلیل و مدرک معتبری از حیث احراز قدمت بنا و وجود سابقه کسبی اقامه و ابراز نگردیده و از طرفی ارتباط و تعلق مستندات ابرازی با پلاک موصوف بلحاظ عدم قید مشخصات ملک و پلاک در آنها محرز بنظر نرسیده و از این جهت موثر در مقام نمی باشد اعتراض موکول نسبت به رای مورخ 4/10/74 کمیسیون تجدید نظر ماده صد قانون شهرداری را رد نموده است. جای تاسف است که این همه اسناد و مدارک تقدیمی بشعبه دهم به این بهانه که بعلت عدم قید پلاک و مشخصات ملک آنها را معتبر ندانسته در صورتیکه جواز کسب تقدیمی و قبوض عوارض شهرداری و گواهی اتحادیه همگی دارای پلاک ثبتی و نشانی ملک نیز آن قید گردیده است. بنابمراتب تقاضای دستور رسیدگی مجدد بموضوع را در هیات عمومی طبق تبصره الحاقی ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر باینکه در خصوص واحد تجاری پلاک ثبتی شماره 860 - 892/70 دلیل و مدرک کسبی معتبر از ناحیه شاکی ارائه نگردیده و از طرفی ارتباط و تعلق مستندات ابرازی با پلاک ثبتی فوق الذکر احراز نمی گرد. بدین جهت موردی برای اعمال تبصره های 2و3 الحاقی بماده قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
31
تاریخ تصویب :
1376/02/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :