جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 6/2/69 شماره دادنامه 20 کلاسه پرونده 68/55
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی - محمد پژوه نیا.
موضوع شکایت و خواسته- اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم دیوان عدالت اداری.
مقدمه - الف . شعبه سوم دیوان در رسیدگی بپرونده کلاسه 64/784 موضوع شکایت آقای ایرج فدائی بطرفیت ژاندارمری جمهوری اسلامی بخواسته لغو حکم بازنشستگی و اعاده بخدمت بشرح دادنامه شماره 241 - 17/4/65 چنین رای صادر نموده است, چون صدور رای هیات تجدید نظر پاکسازی مورخ 2/7/59 مبنی بر بازنشستگی شاکی با ارفاق 4 سال در خارج از مهلت قانونی و زمان اعتبار (6/6/59) صورت گرفته و طبق رای شماره 96- 10/10/63 صادره ار هیات عمومی دیوان چنین احکامی فاقد اعتبار و وجهه قانونی است. لذا خواسته مشارالیه موجه بنظر میرسد. حکم بورود شکایت صادر و بطلان رای پاکسازی مزبور اعلام میگردد.
ب. شعبه اول دیوان در رسیدگی بپرونده کلاسه 66/348 موضوع شکایت آقای محمد پژوه نیا بطرفیت ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران بخواسته بحکم غیر قانونی بازنشستگی بشرح دادنامه شماره 2826 - 30/11/67 چنین رای صادر نموده است. رای هیات عمومی تجدید نظر پاکسازی چون خارج از مهلت قانونی صادر شده وجهه قانونی ندارد. و شکایت از حیث وارد است. ولی نسبت بر رای هیات بدون چون در مهلت قانونی صادر شده اشکالی متصور نیست. و با عنایت باینکه مهلت پاکسازی در تاریخ 6/6/1359 پایان پذیرفته و قانون بازسازی نیز که احکام پاکسازی را حسب تبصره (1) ماده (56) آن قانون با تقاضای شاکی قابل تجدید نظر دانسته مطابق ماده (60) قانون مذکور نیروهای نظامی و انتظامی را مشمول این قانون ندانسته و شاکی نیز اشکال و ایراد موجهی که موجب نقض حکم هیات بدوی را ایجاب کند ارائه نداده - علیهذا شکایت نسبت به رای تجدید نظر وارد بوده ولی نسبت برای پاکسازی مورخ 1/6/59 حکم برد شکایت صادر و اعلام میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق, به ریاست حجه الاسلام حاج سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب , تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره, بشرح آتی باتفاق آراء, مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.
رای
آراء یاد شده از مصادیق آراء معارض در موارد مشابه موضوع ماده (20) قانون دیوان عدالت اداری نبوده بنابرانی قابل طرح تشخیص نگردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری. سید ابوالفضل موسوی تبریزی.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
20
تاریخ تصویب :
1369/02/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :