جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 16/11/69 شماره دادنامه : 124 کلاسه پرونده: 66/85
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : آقای سید محمود هاشمیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 21 از آئین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/7/1363
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی بدیوان اعلام داشته است. مواد 21,22 را که از جمله مقررات کیفری است و تعیین همان مجازاتی است که در ماده 59 بآن اشاره شده النهایه درباره آندسته از مشمولین است که بدون معرفی اداره نظام وظیفه و یا تغییر محل خدمت خود در یکی از نیروهای نظامی و انتظامی پذیرفته شده و خدمت نموده اند در حالیکه در قانون اصلی خدمت وظیفه که این آئین نامه اجرائی میباید با توجه به مواد و مقررات مندرج در آن تهیه شده باشد هیچگونه اشاره یا مجازاتی برای این دسته از مشمولین در نظر گرفته نشده و این آئیننامه گنجانده شده و در مواد یادشده معارض با یکدیگر وضع شده اند چه آنکه ماده 20 صراحت دارد که نیروها مجاز به پذیرش مشمولین بدون معرفی اداره نظام وظیفه عمومی نیستند و ماده 21 آمده هرگاه مشمولان مزبور بدون معرفی اداره نظام وظیفه در این نیروها پذیرفته شوند که متاسفانه مجازات پذیرش مشمولین از ناحیه نیروها هم علاوه بر آنکه مسئولین توجه به آنها نکرده بار سنگین مجازات تجدید خدمت واهم بر دوش مشمولین نهاده است که ندانسته یا دانسته و فریب خورده علاوه بر تجدید دو سال خدمت وظیفه آنها بعلت لغو و سال قبلی غیبت هم شامل حال آنها میشود و میباید از جهت غیبت برای عمل مجازات آن بدادسرای عمومی تحویل شوند و همچنان از حق قانون شرکت در کنکور دانشگاهها در حین خدمت که قانون بآنها تفویض کرده نیز محروم میکردند بانجام تبادل ؟ مدیر کل حقوقی نخست وزیری بشرح نامه شماره 129126 مورخ 25/11/66 اداره وظیفه عمومی اعلام داشته اند. نظر باینکه باتوجه به ماده 19 قانون فوق الذکر طریق اعزام مشمولین مشخص گردیده و حتی استثناء آن در تبصره ماده 5 قانون توسط قانونگذار مورد حکم قرار گرفته لذا افرادیکه از طریق غیر از طرق مقرر در قانون خدمت نمایند خدمات ایشان قابل احتساب نخواهد بود را ارتباط با ماده 22 آئین نامه اجرائی نیز یادآور میشود به لحاظ اینکه مطابق ماده 19 قانون موصوف نحوه معرفی مشمولان به سازمان وظیفه عمومی معین گردیده و اداره وظیفه عمومی مربوط موظف است طبق فصل سوم قانون به وضع مسمولین رسیدگی و افرادی که واجد شرایط مقرر باشند به مراکز آموزش اعزام نمایند علیهذا خروج مشمولین از محل خدمت یا تغییر محل معرفی به ترتیبی که مغایر با حکم ماده 19 و سایر مواد مربوط قانون وظیفه عمومی در فصل رسیدگی و سایر فصول میباشد فاقد مجوز بوده و لذا ماده 22 آئین نامه نیز براساس مواد مزبور تنظیم گردیده ایرادی نخواهد داست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق, به ریاست حجه الاسلام حاج سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب , تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره, بشرح آتی باتفاق آراء, مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.
رای دیوان
ماده 21 آئین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی باین اعتبار که (پذیرش شدن مشمولان بدون معرفی اداره وظیفه عمومی بخدمت هر یک از نیروهای نظامی و انتظامی) تخلف مشمولان تلقی گردیده و نه تخلف نیروهای نظامی و انتظامی خروج قوه مجریه از اختیارات خود در تنظیم و تصویب آئین نامه اعلام گردید بنابمراتب هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مستنداً بماده 25 قانون دیوان ماده 21 آئین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی را ابطال مینماید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری. سید ابوالفضل موسوی تبریزی.
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
124
تاریخ تصویب :
1369/11/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :