جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 22/6/69 شماره دادنامه 152 کلاسه پرونده 69/20
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : آقای محمد رضا حسنعلی زاده.
طرف شکایت: حوزه نظام وظیفه ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 10 و 11 بخشنامه مورخ 1/7/68.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, یکی از بندهای 10 یا 11 بخشنامه مورخ 1/7/68 چنین است: مشمولینی که بموجب احکام صادره از دادگاههای انقلاب محکوم به زندان شده اند نه بخدمت سربازی, اعزام می شوند , نه کارت کامپیوتری معافیت از خدمت نظام برای آنها صادر میشود, وضع چنین بخشنامه ای محرومیت از کلیه حقوق اجتماعی و مدنی را برای گروهی از افراد جامعه فراهم نموده است. توضیح اینکه مفاد بندهای یاد شده این بخشنامه نه فقط با اصول بیستم و بیست و دوم قانون اساسی هیچگونه سازگاری ندارد بلکه کاملاً متعارض نیز میباشد. علی الاصول هیچ فردی را نمیتوان از حقوق اجتماعی محروم کرد مگر بموجب احکام صادره از مراجع قضائی, با توجه باینکه اینجانب هیچگونه محرومیت از حقوق اجتماعی نداشته, و مضافاً اینکه بعد از تحمل زندان و با توافق و صلاحدید مراجع قضائی و ارگانهای صالحه کشور به دانشگاه راه یافتم. هلی ایحال خواهشمند است, نسبت به ابطال مفاد این بخشنامه اقدام مقتضی بعمل آورید. ریاست محترم اداره وظیفه عمومی طی نامه شماره 69/717/10/6016 - 6/3/69 در پاسخ بشکایت مذکور اعلام داشته است. با توجه بماده 9 قانون آئین دادرسی مدنی این اداره نیز در اجرای قانون به حوزه های تابعه ابلاغ نموده, چنانچه مشمولی بنام حکم دادگاههای دادگستری از انجام خدمت و دوره ضرورت محروم گردیده اند با توجه به اینکه قانونگذار در ماده یک قانون خدمت وظیفه و سایر مواد قانون مذکور در مورد معافیت از خدمت اینگونه افراد مجوزی به این اداره نداده است, از تحویل برگ معافیت و اوراق اعزام باینگونه افرادی خودداری نمایند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق, به ریاست حجه الاسلام حاج سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره, بشرح آتی باتفاق آراء, مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.
رای . اولاً غرض شاکی از تقاضای ابطال بندهای 10 یا 11 دستورالعمل شماره 402 - 10 401 - 1/7/68 با عنایت به متن دادخواست تقدیمی صرفاً بند 11 دستورالعمل مزبور که از ناحیه معاونت فرماندهی ژاجا در امور وظیفه عمومی صادر گردیده , میباشد.. ثانیاً متن بند مزبور برخلاف آنچه که شاکی در متن دادخواست خود قید نموده در مورد محکومین بزندان, بموجب احکام صادره از دادگاههای انقلاب نبوده , بلکه بند یاد شده, چنین است: به مشمولانیکه بموجب حکم مراجع قضائی از انجام خدمت سربازی محرومیت حاصل نمایند, ضمن اینکه بخدمت اعزام نمیشوند, هیچگونه مدرکی داده نخواهد شد. ثالثاً از آنجائی که بموجب مفاد ماده 9 قانون آئین دادرسی مدنی, کلیه مقامات رسمی و دولتی, ملزم به اجرای دادنامه های صادره از محاکم میباشند, بنابراین اداره وظیفه عمومی نیز از این شمول مستثنی نبوده, و شخص محکوم به محرومیت از انجام خدمت سربازی را نمیبایستی بخدمت اعزام نماید. و از طرفی چون موارد معافیت از خدمت وظیفه در قانون مصوب 1363 احضاء گردیده, که اینمورد جزو موارد احصاء شده نبوده است. بنابراین اعطاء مدرکی دال بر معافیت افراد محکوم به محرومیت از خدمت سربازی از ناحیه اداره وظبفه عمومی , مجوزی نداشته است, و بهمین جهت بند 11 دستورالعمل شماره 402 - 10 - 401 - 1/7/68 اداره وظیفه عمومی به اکثریت آراء , خلاف قانون تشخیص نمی گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری. سید ابوالفضل موسوی تبریزی.

-----------------------------------------------
...... و گردانهای مرزی و رئیس منطقه وظیفه عمومی تهران پرونده ها و دفاتر اساس مازاد را بشرح از بایگانیها خارج نموده و حسب مورد نسبت به ایجاد یا فروش آنها به کارخانهای مقواسازی یا کاغذ سازی اقدام نمایند.
(1)- پرونده کلیه مشمولان متولد 1334 تا پایان 1337 که دانشجو نبوده و در پرونده مربوطه جهت او تقضای معافیت تحصیلی نشده باشد.
(2) - پرونده مشمولان لیسانس و بالاتر که منجر به صدور معافیت دائم کفالت یا پزشکی یا مازاد گردیده و یا به خدمت اعزام شده اند و از تاریخ صدور معافیت دائم یا اعزام بخدمت آنان بیش از 5 سال گذشته باشد.
(3) - دفاتر اساس مربوط به مشمولانیکه بیش از 50 سال از سن آنان گذشته است.
(4)-وضعیت پرونده های مربوط به جزء (2) این بند ؟ در دفاتر اساس مربوطه ثبت و شماره کارت کامپیوتری مشمولان متولد 1338 و بعد از آن در دفتر مذکور قید گردد.
(5)- کلیه پرونده های زائد مشروحه فوق باید با حضور و نظارت کارشناس آج - ژاجا (واحد اسناد) که قبلاً از طریق نواحی و هنگها تقاضای اعزام او به محل میگردد بایستی برابر مقررات بفروش رسیده یا اصحاء گردد.
7 - مشمولانیکه در هیئت های رسیدگی یا شورای پزشکی معاف دائم از خدمت دوره ضرورت شناخته میشوند اعم از اینکه به معافیت صادره اعتراضی باشد یا نباشد تا مشخص شدن وضعیت مشمول و یا صدور کارت معافیت دائم کامپیوتری در همان روز معافیت موقت 6 ماهه در فرم مصوبه جهت آنان صادر و تحول گردد.
8- نواحی و هنگهای مستقل بجزء موارد مصرحه در این دستورالعمل به هیچوجه مجاز بصدور بخشنامه دیگری در جهت رسیدگی بوضوح مشمولین نمی باشند.
9 - مشمولانیکه در خارج از محل خود ساکن هستند و برای اخذ معافیت کفالت یا پزشکی به حوزه های وظیفه محل سکونت خود مراجعه مینمایند باید برا یحوزه ساکن بودن مسمول در محل محرز شود.
10 - برای صدور دفترچه آماده بخدمت و یا تعویض کارتهای معافیت دائم سابق به کارت کامپیوتری جهت مشمولان متولد 1338 و بعد از آن ارائه شناسی عکس دار و فتوکپی آن الزامی نمی باشد.
11- به مشمولانیکه بموجب حکم مراجع قضائی از انجام خدمت سربازی محرومیت حاصل نمایند ضمن اینکه بخدمت اعزام نمی شوند هیچگونه مدرکی نیز داده نخواهد شد.
12 - دستورالعمل چگونگی تعویض شناسنامه های متولدین ذکور سالهای 1338 لغایت 1345 و اصلاحات و الحاقات مربوط به آن تا پایان طرح تعویض شناسنامه ها دارای اعتبار میباشد.
3 - در صورت درخواست مشمولان مهاجر جنگ تحمیلی مبنی بر ارسال پرونده مشمولیت آنان به حوزه های مربوطه در اینمورد اقدام و حوزه های محل سکونت فصلی مشمولان مذکور موضوع مشمولیت آنان رسیدگی نمایند.
14 - کلیه مشمولین فارغ التحصیل خارج از کشور که از زمان فراغت از تحصیل آنان بیش از یک سال گذشته است چنانچه تا پایان سال 68 خود را بحوزه های وظیفه عمومی معرفی نمایند غایب محسوب نشده و با آنان همانند مشمولان غیر غایب رفتار گردد.
65 - از مشمولان در هنگام معرفی جهت دریافت دفترچه آماده بخدمت فقط 3 قطعه عکس 4*3 و دو برگ فتوکپی از صفحه اول و آخر شناسنامه دریافت میشود که یکی از عکسها به برگ وضعیت و 2 قطعه دیگر به اوراق اول و آخر دفترچه الصاق و بلافاصله به مشمول تحویل میوشد و نیاز به اخذ مدرک دیگری نمی باشد مگر اینکه مشمول مدعی باشد که دارای مدرک تحصیلی دیپلم یا بالاتر است که در این صورت الزاماً باید مدرک مربوطه اخذ و در پرونده ضبط گردد ضمناً یک برگ فتوکپی صفحه اول شناسنامه به پیوست دفترچه آماده بخدمت گردیده و در موقع اعزام همراه مشمول بمرکز آموزشی تحویل شود. تاکید میشود که صدور دفترچه با قید تاریخ اعزام باید در همان وز مراجعه مشمول باشد.
16 - مشمولان متولد حوزه های استحفاظی هر هنگ یا گردان مستقل ژاندارمری باید بحوزه محل مراجعه نمایند و نمی توانند بسایر حوزه های واقع در منطقه استحفاظی همان هنگ یا گردان مستقل خود را معرفی نمایند برای مثال مشمولان متولد تهران نمی توانند خود را در کرج یا ورامین یا دماوند معرفی نمایند و نیز مشمولین محلهای مذکور حق ندارند خودرا به حوزه تهران معرفی کنند.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
152
تاریخ تصویب :
1369/06/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :