جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 18/1/71 شماره دادنامه 5 کلاسه پرونده 70/81
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای رضا قنبری و غیره.
طرف شکایت : ستاد فرماندهی کل قوا - وزارت جهاد سازندگی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های 2781/4/خ/ن - 21/2/70 و 30/2/08/705/28 مورخ 29/3/70.
مقدمه شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: ستاد فرماندهی محترم کل قوا طی نامه های مورخ 21/2/70 و 29/3/70 به دستگاههای اجرائی کشور و وزارت جهاد سازندگی اعلام نموده مشمولینی که خارج از نیروهای مسلح خدمت نمایند یعنی خدمت دوران ضرورت آنان از 24 ماه به 30 ماه افزایش مییابد. با توجه به نقش جهاد سازندگی اعلام شش ماه اضافه خدمت جهت مشمولین جهاد علی الخصوص مشمولین ستاد پشتیبانی جنگ غیر منطقی و بی عدالتی محض میباشد.
مدیر کل امور کارگران جهاد سازندگی در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 36726/ط مورخ 14/7/70 اعلام داشته اند: مطابق نامه شماره 13137 مورخ 27/5/70 معاونت محترم نیروی انسانی تادکل سپاه پاسداران مشکل شکات مرتفع گردیده است. ضمناً مفاد نامه فوق الذکر طی شماره 2770/ط مورخ 30/5/70 این اداره کل جهت اجراء به جهادها استانها ابلاغ گردیده است. لذا تقاضای مختومه شدن پرونده را دارد
معاون نیروی انسانی ستاد فرماندهی کل قوا نیز در پاسخ بشکایت فوق الذکر طی نامه 34/21/705/608/4/ن - 4/10/70 اعلام داشته اند:
1. برابر مفاد بند الف ماده 4 قانون وظیفه عمومی مدت خدمت وظیفه عمومی 3 سال است که دو سال آن دوره ضرورت میباشد و شورایعالی دفاع میتواند مدت دوره ضرورت را به 18 ماه تقلیل دهد.
2. شورایعالی دفاع سابق در جلسه مورخ 28/2/62 تصویب نمود آن تعداد از پرسنل وظیفه ای که در وزارتخانه ها و با سازمانها مشغول انجام وظیفه میباشند و همچنین پرسنلی که بهر دلیل از یکسال خدمت در منطقه عملیاتی معاف میگردند جمعاً 6 ماه پیش از سایرین خدمت دوره ضرورت را انجام دهند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق, به ریاست حجه الاسلام محمدرضا عباسی فردو با حضور روسای شعب, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره, بشرح آتی باتفاق آراء, مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.
رای
نظر باینکه بر طبق بخشنامه شماره 27700/ط - 30/5/70 جهاد سازندگی حذف خدمت اضافی شش ماه برای کسانیکه مدت یکسال خدمت را در منطقه سپری نموده اند موافقت گردیده است. لذا موضوع شکایت از بخشنامه های مورد اعلامی شاکی در خصوص مورد منتفی و ازاین حیث شکایت قابل رسیدگی نبوده و پرونده امر مختومه اعلام میگردد.
قائم مقام دیوان عدالت اداری محمد رضا عباسی فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
5
تاریخ تصویب :
1371/01/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :