جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 1/2/71 شماره دادنامه 10 کلاسه پرونده 69/123
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : آقای محمد رضا صفریان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 59- 19-17-701/4 - 24/7/69 دانشگاه علو نظامی.
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدمی که بدواً در شعبه دوزادهم دیوان عدالت اداری مطرح و سپس بلحاظ موضوع شکایت و خواسته به هیات عمومی ارجاع گردیده اعلام داشته است فرماندهی دانشکده علوم نظامی در مورخه 24/7/69 اقدام به صدور بخشنامه ای بدنی مضمون نموده است کلیه دانشجویان اعم از عمومی یا بورسیه تا پایان ترم شش حق ازدواج را ندارند و بعداً هم چنانچه قصد ازدواج داشته باشند بایستی مشخصات کامل همسر انتخابی را به حفاظت و ستاد دانشکده علوم نظامی اعلام دارند تا پس از تایید ازدواج نمایند در صورتیکه دانشجوئی قبل از ترم شش ازدواج نماید مرتکب تخلف شده و باوی برابر مقررات اقدام و در ضمن مراتب تحت تکفل وی در دستور دانشکده درج نشده و هیچگونه مزایائی بوی تعلق نخواهد گرفت با توجه به بخشنامه فوق مخالف آن با شرع و قانون مدنی محرز بنظر میرسد خواهشمند است دستور ابطال بخشنامه فوق را صادر فرمائید. فرماندهی دانشگاه علو نظامی طی نامه شماره 176 766-401 مورخ 2/3/70 در پاسخ به دادخواست مذکور اعلام داشته اند یکی از شرایط استخدامی دانشگاه بدلیل شبانه روزی بودن و آموزشهای علمی و همچنین آموزشهای علمی و همچنین آموزشهای دشوار نظامی اردوگاهها و دوره های نظامی عزیمت بشهرستانها (بغیر از سالی یکماه مرخصی در دو نوبت که آنهم به دلایل امتحانات تجدیدی و غیره غالباً تقلیل مییابد) و نبودن اوقات فراغت جهت رسیدگی به امور خانوادگی عدم اختیار تاهل تا پایان دوره آموزش دانشجوئی است و همچون سایر شرایط استخدامی و وفق قراردادها و حقوق مربوط به دلیل اینکه دانشجو در بدو استخدام با آگاهی از این امر و با ارائه تعهد در این زمینه باستخدام در می آید هیچگونه مغایرتی با قوانین موضوعه و شرعی ندارد و بخشنامه اشاره شده در متن تاکید و یادآوری بر این تعهد بوده و شامل آن تعداد از مستخدمین که بدو استخدام تعهد عدم اختیار تاهل نداده اند نمیگردد. با اعلام شاکی مبنی بر مغایرت بخشنامه مورد شکایت با موازین شرعی و در خواست هیات عمومی از فقهای شورای نگهبان جهت اظهار نظر در این خصوص دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ طی نامه شماره 1810 مورخ 8/8/70 اعلام داشته اند در خصوص خلاف شرع بودن بخشنامه 59 - 19 - 17- 701/4 مورخ 24/7/1369 فرمانده دانشکده علوم نظامی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران موضوع در جلسه فقهاء شورای نگهبان مطرح گردیده و پس از بررسی خلاف موازین شرع شناخته نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/2/71 به ریاست حجه الاسلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره, بشرح آتی باتفاق آراء, مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.
رای
نظر باینکه مفاد بخشنامه مورد شکایت در بدو استخدام بصورت شرایط ورود بدانشگاه علوم نظام بهر تقدیر از طرف دانشجویان مورد قبول و پذیرش قرار گرفته است, علی هذا مخالف با قانون تشخیص نگردید.
قائم مقام دیوان عدالت اداری محمد رضا عباسی فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
10
تاریخ تصویب :
1371/02/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :