جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 28/6/71 شماره دادنامه 129 کلاسه پرونده 70/109
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : آقای ابوالقاسم فلاح.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف. شعبه هفتم در رسیدگی بپرونده کلایه 61/366 موضوع شکایت آقای سید جلال مهدوی رشتی بطرفیت شهربانی جمهوری اسلامی ایران بخواسته جلوگیری از لغو حکم همردیفی و پرداخت مابه التفاوت آن طی دادنامه شماره 385 - 18/7/62 رای به وارد بودن شکایت صادر نموده است.
ب . شعبه هفتم در رسیدگی بپرونده کلاسه 62/820 موضوع شکایت آقای ابوالقاسم فلاح بطرفیت شهربانی جمهوری اسلامی ایران بخواسته جلوگیری در لغو احکام اصلاحی همردیفی صادره و پرداخت مابه التفاوت طی دادنامه شماره 988 - 29/9/63 حکم به رد شکایت صاد رنموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق, به ریاست حجه الاسلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره, بشرح آتی باتفاق آراء, مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.
رای
هیات عمومی دیوان عدالت اداری بموجب دادنامه شماره؟؟؟ در مقام رسیدگی بتعارض آراء بین شعب هفتم و نهم دیوان عدالت اداری مقرر داشته تبصره 11 قانون بودجه سال 47 ناظر بمستخدمانی است که مشمول مرحله اول قانون استخدام کشوری قرار گرفته و در تاریخ تصویب قانون مزبور مورخ 31/3/45 براساس مقررات حاکم وقت استحقاق ترفیع یا اضافه داشته اند و تعمیم تبصره یاد شده به همردیفان شهربانی که در تاریخ مذکور از شمول مقررات استخدام کشوری سابق و لاحق خارج بوده اند جواز قانونی ندارد در نتیجه رای شماره 988 - 29/9/63 شعبه هفتم دیوان عدالت منطبق بارای وحدت رویه مذکور میباشد و نیاز به اظهار نظر مجدد نیست.
قائم مقام دیوان عدالت اداری محمد رضا عباسی فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
129
تاریخ تصویب :
1371/06/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :