جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 21/9/71 شماره دادنامه 199 کلاسه پرونده 71/157
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای اکبر حاجی شعبان.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و20 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف. شعبه پنجم در رسیدگی بپرونده کلاسه 71/308 موضوع شکایت آقای اکبر حاجی شعبان بطرفیت ژاندارمری سابق بخواسته رسیدگی بحکم اخراج از خدمت طی دادنامه شماره 421 - 6/5/71 حکم به رد شکایت صادر نموده است.
ب. شعبه بیستم در رسیدگی بپرونده کلاسه 68/682 موضوع شکایت آقای غفور حیدری بطرفیت ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران بخواسته رسیدگی به اخراج و اعاده بخدمت طی نامه شماره 514 - 30/10/69 حکم بفسخ تصمیم متخذه در خصوص اخراج شاکی صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق, به ریاست حجه الاسلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره, بشرح آتی باتفاق آراء, مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.
رای
آراء یاد شده از مصادیق آراء معارض در موارد مشابه موضوع ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و قایل طرح در هیات عمومی بمنظور صدور رای وحدت رویه تشخیص نگردید.
قائم مقام دیوان عدالت اداری محمد رضا عباسی فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
199
تاریخ تصویب :
1371/09/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :