جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 18/10/72 شماره دادنامه 181 کلاسه پرونده 72/185
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: معاونت نیروی انسانی نیروی انتظامی.
مووضع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5و18 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف. شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/166 و 70/784 و 69/754 موضوع شکایت آقای فقیر محمد مددی و رضا صادقی بطرفیت ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران بخواسته اعاده بخدمت بشرح دادنامه شماره 590- 549 مورخ 24/12/70 و 264 مورخ 31/3/71 حکم به ورود شکایت صادر نموده است.
ب. شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/938 موضوع شکایت آقای محمد صادقی بطرفیت ناحیه انتظامی شهرستان بوشهر بخواسته فسخ حکم اخراج و اعاده بکار به شرح دادنامه شماره 1124 - 26/11/71 حکم به رد شکایت صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق, به ریاست حجه الاسلام .المسلمین اسماعیل فردوسی پورو با حضور روسای شعب, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره, بشرح آتی باتفاق آراء, مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
همانطور که در رای شماره 40 مورخ 8/3/72 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ایجاد وحدت رویه قضائی انشاء شده محکومیت کیفری زائد بر یکسال موضوع ماده 297 قانون آئین دادرسی و کیفر ارتش فی حد ذاته موجب اخراج پرسنل مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح از خدمت دولت بوده است. بنابراین دادنامه شماره 1124 مورخ 26/11/71 شعبه 5 دیوان که بر این مبنا صادر گردیده موافق قانون است و موضوع کماکان تابع حکم مقرر د رای وحدت رویه فوق الاشعار می باشد.
قائم مقام دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
181
تاریخ تصویب :
1372/10/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :