جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 3/10/73 شماره دادنامه 112 کلاسه پرونده 73/147
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای مسعود اقتصادی.
طرف شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده 22 آئین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 16/7/65
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی قسمت اخیر ماده 22 آئین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 16/7/65 هیات وزیران را مخالف قانون خدمت وظیفه عمومی و نیز خارج از حدود اختیارات هیات وزیران اعلام و در خواست ابطال انرا نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق, به ریاست حجه الاسلام اسماعیل فردوسی پورو با حضور روسای شعب, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره, بشرح آتی باتفاق آراء, مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.
رای هیات عمومی
اعتراض نسبت به ماده 22 آئیننامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره 116 مورخ 27/6/72 هیات عموم دیوان عدالت اداری مخالف قانونی شناخته نشده است, بنابرانی رسیدگی مجدد نسبت به موضوع مختومه مذکور موقعیت قانونی ندارد و قضیه تابع مفاد دادنامه فوق الذکر میباشد.
قائم مقام دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
112
تاریخ تصویب :
1373/10/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :