جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 19/6/73 شماره دادنامه 66 کلاسه پرونده 72/152
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی آقای حسین خانجانی موقر
طرف شکایت : هیات وزیران.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 3 آئین نامه اجرائی قانون احتساب خدمت در جبهه افراد جزو خدمت دوره ضرورت.
مقدمه: شاکی بشرح دادخوایت تقدیمی اعلام داشته اند ماده 2 آئین نامه مورد شکایت که در تاریخ 7/2/67 به تصویب هیا محترم وزیران رسیده است فراتر از حدود اختیارات قوه مجریه و دخالت در امور تقنینی و قانونگزاری نموده, قید شرایط مذکور در ماده 3 مغایر با اصل ماده واحده در این قسمت که بیان میدارد .....مجموعه دوره آموزش و حضور در جبهه کمتر از سه ماه نباشد.... می باشد, زیرا که در اصل ماده واحده, سفتی از شرط عدم فاصله بین طی آموزش و اعزام به جبهه وجود ندارد. علیهذا مستنداً به اصول یکصدو هفتادو سوم قانون اساسی و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده 3 آئین نامه اجرائی قانون احتساب خدمت در جبهه افراد جزو خدمت دوره ضرورت وشقوق و بندهای آن دارد. مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه ها شماره 4572 - 18/5/73 مبادرت به ارسال تصویرنامه های شماره 2946 - 10/111 - 2/161 مورخ 27/10/72 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شماره 61/2175 - 31/3/73 وزارت کشور نموده است. در نامه معاون امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح آمده است: موضوع شکایت علی الظاهر مسبوق بسابقه بوده فلذا به منظور رفع اشکالات موجود و جلوگیری از بعیضات ناروا و ایجاد یکنواختی از سوی مراجع ذیپلاح و به دستور مقام معظم فرماندهی کل قوا, ستاد فرماندهی کل قوا, پیشنهادی را تهیه و تنظیم و به حضور معظم له تقدیم می نماید که معظم له در پاسخ به استدعای معروض مقرر می فرمایند اقدام شود. عی لیحال با عنایت به مصوبه معظم له که 3 نکته را مورد توجه و دقت نظر قرار داده و بدین ترتیب اولاً اشکال مطروحه را با بیان این مطلب که مجموعاً حداقل 3 ماه و بیش از آن بطور داوطلبانه در جبهه خدمت کرده باشند بدون تقیید به اعزام به جبهه, بلافاصله پس از اتمام دوره آموزش و اعم از دوره آموزشی و حضور در جبهه مرتفع نموده و ثانیاً , مدت حضور در جبهه را جهت احتساب به خدمت دوره ضرورت دو برابر نموده و ثالثاً کلیه افرادی که قبل از رسیدن به سن مشمولیت (قبل از نوزده سالگی) بطور داوطلبانه در جبهه خدمت کرده باشند را مشمول و برخوردار از مزایای قانون فوق الذکر نموده است فلذا با توجه بمراتب فوقالذکر و با توجه به مصوبه معظم له و با عنایت باینکه این مصوبه در مورخ 19/4/68 به مبادی ذیربط ابلاغ گردیده جائی برای طرح دادخواست و شکایت باقی نمی ماند و می بایستی در موارد مذکور به مصوبه در مورخ 19/4/69 به مبادی ذیربط ابلاغ گردیده جائی برای طرح دادخواست و شکایت باقی نمی ماند و می بایستی در موارد مذکور به مصوبه مقام معظم فرماندهی کل قوا عمل شود و بالطبع مشارالیه نیز می تواند از مزایای مصوبه فوق الاشاره بهره مند گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق, به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره, بشرح آتی باتفاق آراء, مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.
رای
با توجه به مفاد نامه شماره 2946 - 10/111/2/161 مورخ 27/10/72 معاون امور مجلس مدیریت نظارت بر اجرای قوانین و مقررات وزارت دفاع و پشتیبانی در خصوص ماده 2 آئیننامه اجرائی قانون احتساب خدمت در جبهه افراد جزو خدمت دوره ضرورت و مقرراتی که در این باب به تصویب فرماندهی معظم کل قوا رسیده و بموقع اجراء گذاشته شده است, موضوع شکایت و اعتراض منتفی محسوب و پرونده مختومه تلقی میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
66
تاریخ تصویب :
1373/06/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :