جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 4/9/74 شماره دادنامه 154 کلاسه رپونده 74/95
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : آقای طه صادقی
مووضع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4و5 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف. شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 68/708 موضوع شکایت آقای ابراهیم ضیئی ثانی بطرفیت نیروی دریائی بخواسته لغو قرارداد استرداد مدارک بشرح دادنامه شماره 1036 - 16/9/68 حکم به الزام نیروی دریائی به قبول استعفای شاکی پس از دریافت دو برابر هزینه های تحصیلی مصروفه درباره مشارالیه و استرداد مدرک تحصیلی و معرفی به نظام وظیفه صادر نموده است.
ب . شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/856 موضوع شکایت آقای طه صادقی بطرفیت نیروی دریائی جمهوری اسلامی ایران بخواسته عدم پذیرش قانونی استعفا از طرف نیرو اعتراض بحکم اخراج بشرح دادنامه شماره 345 - 17/4/71 موافقت با استعفا را بر طبق ماده 124 قانون ارتش به عهده شورای عالی دفاع تشخیص, بنابراین شکایت شاکی علیه نیروی دریائی را موجه ندانسته و برد آن اظهار نظر نموده . اعتراض شاکی به اخراج را خدمت را نیز وارد ندانسته و حکم به رد آن صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق, به ریاست حجه الاسلام اسماعیل فردوسی پورو با حضور روسای شعب, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره, بشرح آتی باتفاق آراء, مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در صورت صدور آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان در موارد مشابه موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان بمنظور ایجاد وحدت رویه می باشد. نظر باینکه تفاوت مدلول دادنامه شماره 1036 مورخ 16/9/68 شعبه چهارم و دادنامه شماره 345 مورخ 17/4/71 شعبه پنجم دیوان با یکدیگر نتیجه استنباط متفاوت از حکم قانونگذار در مورد مشابه نمی باشد, لذا موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در ماده فوق الذکر تشخیص داده نمیشود.
قائم مقام دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
154
تاریخ تصویب :
1374/09/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :