جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 23/4/75 شماره دادنامه 62 کلاسه پرونده 75/54
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : رئیس اداره کل وظیفه عمومی ناجا.
موضوع شکایت و خواسته: نقض رای صادره از هیات تجدید نظر در پرونده کلاسه ت 1/74/834.
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته اند: دادنامه 1184 - 28/10/73 صادره از شعبه 5 دیوان عدالت اداری علیه این اداره صادر و در تاریخ 21/12/73 باین اداره ابلاغ شده است, که این اداره با رعایت ماده 613 قانون آئین دادرسی مدنی در تاریخ 5/1/74 لایحه اعتراضیه خود را تحویل دبیرخانه دیوان عدالت اداری نموده که تصویر رسید ماخوذه جهت ملاحظه تقدیم می گردد. شعبه اول هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری, بدون توجه بمراتب فوق و اینکه لایحه اعتراضیه در تاریخ 23/1/74 ثبت دفتر شعبه 5 دیوان عدالت اداری شده است. مبادرت به رد تقاضای تجدید نظر این اداره نموده است, لذا با توجه بمراتب فوق و تبصره 2 الحاقی بماده 18 قانون دیوان عدالت اداری و اینکه دادنامه صادره از هیات تجدید نظر در تاریخ 20/1/75 باین اداره ابلاغ شده است با رعایت ماده 8 آئین نامه اجرائی قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15و18و19 قانون دیوان عدالت اداری در فرجه قانونی به دادنامه صادره معترض و تقاضای رسیدگی و فسخ دادنامه های معترض عنه و صدور حکم برد دعوی مطروحه را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق, به ریاست حجه الاسلام اسماعیل فردوسی پورو با حضور روسای شعب, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره, بشرح آتی باتفاق آراء, مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.
رای هیات عمومی
نظرباینکه رای شعبه در تاریخ 23/12/74 به اداره خوانده ابلاغ و لایحه اعتراضیه در تاریخ 5/1/75 برابر رسید ارائه شده , تسلیم دفتر شعبه گردیده, لذا اعتراض اداره کل نظام وظیفه بر رای شماره 737 - 22/9/74 هیات تجدید نظر وارد, ورای صادره از این جهت نقض و رسیدگی بشعبه دیگر هیات تجدید نظر محول می شود.
قائم مقام دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
62
تاریخ تصویب :
1375/04/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :