جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 11/12/75 شماره دادنامه 313 کلاسه پرونده 75/257
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی - آقای عزیز عبادی
طرف شکایت - نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده یک آئین نامه اجرائی مزایای شغل پرسنل مشمول قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران.
مقدمه - شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند, نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران بدون توجه به نص صریح ماده (59) قانون نظام وظیفه عمومی باستناد به ماده یک آئین نامه اجرائی مزایای شغل مصوب 5/9/68 هیات وزیران موضوع ماده 139 قانون ارتش که می گوید به پرسنل کادر ثابت و پیمانی مشمول قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/66 طبق این آئین نامه ماهیانه به عنوان مزایای شغل پرداخت می گردد. به علم عدم ذکر عنوان پرسنل وظیفه در آئین نامه فوق اینجانب را فاقد استحقاق مزایای تکاوری اعلام نموده و از پردات مزایای فوق الذکر اشکاف ورزیده است در ماده 139 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران پرسنل به صورت عام بیان شده و اسمی از پرسنل کادر یا پیمانی و یا وظیفه برده نشده است و کلیه پرسنل در ماده فوق مستنداً به بند (ب) ماده 21 قانون ارتش به پرسنل وظیفه نیز اطلاق می گردد. بنابراین حذف پرسنل وظیفه از شمار پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ایران در ماده یک آئین نامه مذکور و تخصیص داده معنی کلمه پرسنل مندرج در ماده 139 فقط به پرسنل کادر و پیمانی فاقد دلیل قانونی بوده و بر خلاف نص صریح ماده 139 و بند (ب) ماده 21 قانون موصوف و موجب تضییق دامنه شمول مواد قانونی مذکور می گردد, در نتیجه خروج قوه مجریه از حدود اختیارات قانونی خود می باشد. معاون پرسنلی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پاخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 17/11/204 - 29/5/73 اعلام داشته اند, با بررسی فصل هفتم قانون آجا و همچنین ماده 135 همین قانون که مقدم برسایر بخشهای این فصل می باشد کاملاً مشخص است که بخشهای مزبور در خصوص مقررات ماده 135 ق آجا بوده و در این ماده صراحتاً وجوه دریافتی ماهانه پرسنل کادر ثابت و پیمانی اعم از حقوق مزایای مستمر و مزایای شغل تعیین گردیده است, بنابراین مزایای شغل مندرج ماده 139 ق آجا در حقیقت تشریح جزئیات مقررات ماده 135 بوده و هیچگونه ارتباطی به پرسنل وظیفه نخواهد داشت . فلذا قید مهارت به پرسنل کادر ثابت و پیمانی مشمول قانون آجا... در صدر ؟

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
313
تاریخ تصویب :
1375/12/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :