جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 14/4/76 شماره دادنامه 31 کلاسه پرونده 76/51
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : آقای سراج اسحاقی نصرآبادی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه پنجم دیوان عدالت اداری.
مقدمه : الف. شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/44 موضوع شکایت آقای احسان اله فرقانی بطرفیت اداره بازنشستگی ارتش بخواسته برقراری حقوق و مزایای بازنشستگی درجه داری بشرح دادنامه شماره 872 - 22/9/71 حکم به ورود شکایت صادر نموده است.
ب . شعبه پنجم در رسیدگی بپرونده کلاسه 74/883 و... موضوع شکایت آقای سراج اله اسحاقی نصر آبادو.. بطرفیت اداره بیمه و بازنشستگی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران بخواسته قطع حقوق بازنشستگی و برقراری آن بشرح دادنامه 164 الی 168 مورخ 17/2/75 حکم به رد شکایت صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق, به ریاست حجه الاسلام اسماعیل فردوسی پورو با حضور روسای شعب, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره, بشرح آتی باتفاق آراء, مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.
رای هیات عمومی
نظر باینکه در خصوص اعلام تعارض شاکی و مورد مشابه آن قبلاً در پرونده کلاسه 74/72 هیات عمومی برابر رای شماره 130 - 6/8/74 اتخاذ تصمیم شده است لذا مورد اعلامی نیز مشمول حکم فوق الذکر میباشد.
قائم مقام دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
31
تاریخ تصویب :
1376/04/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :