جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 25/11/76 شماره دادنامه 164 کلاسه پرونده 76/63
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض نظرات شعبه پنجم بارای صادره از شعبه بیستم.
مقدمه: رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره 57/1075/ی مورخ 9/4/76 اعلام داشته اند , 1 - در خصوص ابهامات موجود در مورد چگونگی اعاده بخدمت پرسنلی که بموجب آراء هیاتهای موضوع مادتین 104 و 105 قانون آجا از خدمت رها گردیده و مطابق آراء قطعی دیوان عدالت اداری می بایستی به خدمت اعاده گردند, در سالهای گذشته نظریه آن دیوان استعلام که مطابق نامه شعبه پنجم بشرح ذیل اعلام نظر گردیده است. اال - با صدور حکم ازطرف دیوان عدالت اداری رای هیاتهای مواد 104 و 105 آجا کان لم یکن خواهد شد و اجرای حکم از تاریخ صدور رای هیاتهای مذکور خواهد بود. ب - مدت انقطاع خدمتی جزء سنوات خدمت بازنشستگی محسوب می شود, ولی چون این قبیل پرسنل خدمتی انجام نداده اند لذا مستحق ترفیع نیستند. ج- در مورد حقوق و مزایا از تاریخ اخراج تا تاریخ تقدیم دادخواست به دیوان انصراف از حق تلقی و حقوق و مزایا به آنان پرداخت نمیشود و از تاریخ تقدیم دادخواست به دیوان تا اشتغل مجدد استحقاق دریافت حقوق و مزایا را دارند. 2- احد از پرسنل نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران که بموجب لایحه قانونی مربوط به پاکسازی و ایجاد محیط مساعد مصوب 7/6/58 شورای انقلاب در تاریخ 1/12/58 با داشتن 15 سال و 10 ماه و 9 روز خدمت بازنشسته و از خدمت رها گردیده بود. در تاریخ 25/8/68 ضمن تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری تقاضای اعاده بخدمت نموده که شعبه بیستم آن دیوان طی دادنامه شماره 269 - 20/5/69 باستناد به اصل برائت حکم به ورود شکایت و اعاده بخدمت نامبرده را صادر نموده و باستناد آن مشارالیه از تاریخ 1/9/69 به خدمت پذیرفته شده است. پس از گذشت 6 ماه از خدمت مجدد نامبرده مرجع صادرکننده حکم طی نظریه تفسیری افسر مذکور را در مدت انقطاع خدمتی مستحق دریافت همه گونه حققو عادی پرسنلی همانند همردیفان شاغلش دانسته است. با عنایت به تهافتی که در نظر شعبه پنجم و بیستم آن مرجع محترم ملحوظ است. خواهشمند است جهت ایجاد وحدت رویه اجرائی در یگانهای نیروهای مسلح نظریه غائی آن دیوان محترم را در این موارد اعلام فرمایند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق, به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره, بشرح آتی باتفاق آراء, مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.
رای هیات عمومی
حسب مفاد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری, آراء متناقض شعب دیوان در موارد مشابه قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که چون تناقض بین نظارت شعب پنجم و بیستم دیوان از مصادیق آراء متعارض موضوع ماه مذکور شناخته نمیشود, موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان تشخیص نگردید.
قائم مقام دیوان عدالت اداری سید ابوالفضل موسوی تبریزی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
164
تاریخ تصویب :
1376/11/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :