جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 29/5/70 شماره دادنامه 65 کلاسه پرونده 70/23
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : آقای مهران نوری
طرف شکایت : هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آئیننامه های 9478/ت 50 ک مورخ 18/4/69 و 8652/ت 191/هـ مورخ 1/6/69.
مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: مجلس شورای اسلامی در تاریخ 14/6/69 ماده واحده ائی را تصویب نموده که ورود هرگونه اتومبیل سواری وانت اتوبوس را مطلقاً مطابق تبصره 13 قاننن بودجه سال 69 ممنوع نموده است. علیهذا ائین نامه اجرائی تبصره 13 قانون بودجه سال 69 مصوب کمیسیون اقتصاد هیات دولت بشماره 9478/ت 50 ک مورخ 18/4/69 که مخالف ماده واحده مجلس است و آئین نامه ضوابط ورود خودرو شخصی که مخالف تبصره 13 قانون بودجه سال 69 است را اعلام و درخواست تجدید نظر در متن یا ابطال آن را می نماید.
اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ بشکایت مذکور, طی نامه شماره 23353 - 7/3/70 اعلام داشته اند: قانون تفسیر تبصره 13 قانون بودجه سال 1369 کل کشور مصوب 14/6/1369 همانگونه که صراحت دارد, تبصره 13 را از جهت موقت و دائم بودن ممنوعیت ورود, تفسیر نموده است و ممنوعیت جدیدی وضع نکرده است و از آنجا که ممنوعیت ورود تبصره 13 ناظر به دستگاههای اجرائی است, لذا هیچیک از مصوبات مورد نظر شاکی, مخالف قانون تفسیر نیست, زیرا مصوبه 8652/ت/191/هـ ناظر به ورود اتومبیل توسط اشخاص غیر دولتی است و مصوبه شماره 9478/ت 50 ک مربوط به خرید اتومبیل در داخل کشور که براساس قسمت صدر تبصره 13 قانون بودجه سال 1369 بتصویب رسیده , و ارتباطی به ورود اتومبیل توسط دستگاهها ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق, به ریاست حجه الاسلام محمد رضا عباسی فردو با حضور روسای شعب, تشکیل و پس از بحث و بررسی و استماع توضیحات نماینده اداره کل حقوقی ریاست جمهوری و انجام مشاوره, بشرح آتی باتفاق آراء, مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.
رای هیات عمومی
اعضای هیات عمومی باتفاق آراء مصوبه های فوق الاشعار را, مخاف قانون و مورد را از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری , تشخیص ندادند. بنابمراتب شکوائیه آقای مهران نوری در این خصوص رد میشود.
قائم مقام دیوان عدالت اداری محمدرضا عباسی فرد
-----------------------------------------
ریاست جمهوری

شماره 23353
تاریخ 7/2/1370
دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره هـ/70/23 مورخ 15/2/1370 منضم به شکوائیه آقای مهران نوری مبنی بر تقاضای ابطال مصوبات شماره 9478/ت 50 ک مورخ 18/4/1369 و 8652/ت 191/هـ مورخ 1/6/1369 هیات دولت اعلام میدارد:
قانون تفسیر تبصره 13 قانون بودجه سال 1369 کل کشور مصوب 14/6/1369 همانگونه که صراحت دارد تبصره 13 را از جهت موقت و دائم بودن ممنوعیت ورود تفسیر نموده است و ممنوعیت جدیدی وضع نکرده است و از آنجا که ممنوعیت ورود تبصره 13 ناظر به دستگاههای اجرائی است لذا هیچیک از مصوبات مورد نظر شاکی مخالف قانون تفسیر نیست زیرا مصوبه 8652/ت 191/هـ ناظر به ورود اتومبیل توسط اشخاص غیر دولتی است و مصوبه شماره 9478/ت 50 ک مربوط به خرید اتومبیل در داخل کشور است که براساس قسمت صدر تبصره 13 قانون بودجه سال 1369 به تصویب رسیده و ارتباطی به ورود اتومبیل توسط دستگاهها ندارد.
اداره کل حقوقی
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
65
تاریخ تصویب :
1370/05/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :